Ochrona danych osobowych w IARP
6785_3

Przepisy RODO w Izbie Architektów RP

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Izba Architektów RP, w tym  Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Architektów RP w tym Krajowa Izba Architektów RP  oraz  Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP z siedzibą w Warszawie /mazowiecka@izbaarchitektow.pl/ działające na podstawie ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 1725) oraz Statutu Izby Architektów RP, przyjętego uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r.,

 1. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, wykonywania lub egzekucji zobowiązań wynikających z umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem, z którym Izba Architektów RP oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP zamierza zawrzeć lub zawarła umowę;
 2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
 3. przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko w tym imię lub nazwisko w firmie osoby fizycznej, adres e-mail, nr telefonu, NIP;
 4. dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
 5. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Izba Architektów RP  oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;
 6. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 7. informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
 9. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Izba Architektów RP w tym Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;
 10. dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
 11. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres mazowiecka@izbaarchitektow.pl
 12. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: rodo@izbaarchitektow.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych Krajowa Izba Architektów RP ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa.

W związku z koniecznością stosowania od 25 maja 2018 r. postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informujemy, że 23 maja 2018 roku Krajowa Rada Izby Architektów RP przyjęła uchwałę nr O-012-IV-2018, na mocy której przyjęta została Polityka Bezpieczeństwa Danych w Izbie Architektów RP oraz dokumentacja ochrony danych, stanowiąca wypełnienie obowiązków ustanowionych na mocy RODO. Z pełną treścią Polityki Bezpieczeństwa można się zapoznać na stronie internetowej www.izbaarchitektow.pl.

Poniżej Klauzula informacyjna dla członków IARP w związku z RODO:

iarp_klauzula-informacyjna-czlonkowie-2018

 

Ochrona danych osobowych w IARP