Baukultur – spotkanie ministrów kultury w Davos
images

„Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy” – deklaracja z Davos

Spotkanie ministrów kultury w Davos jest odpowiedzią na brzydotę, nijakość i chaos budowlany, które zdominowały wiele miast europejskich. Jest także wyrazem dążenia do skonkludowania szeregu europejskich inicjatyw i spotkań prowadzonych na poziomie politycznym i eksperckim, poświęconych nadaniu kulturze i dziedzictwu kulturowemu priorytetowej roli w planowaniu urbanistycznym, które w masowym budownictwie stosuje wyłącznie mechanizmy techniczne i ekonomiczne.

Wymiana poglądów ministrów będzie skupiać się wokół niepokojących tendencji dominujących w obszarach zabudowanych w Europie, bagatelizujących wartości krajobrazowe, zabytkowe i estetyczne oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.

Deklaracja z Davos pt. „Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy”, którą przyjmą ministrowie zakłada, że budowanie powinno być kulturą, jak i tworzyć przestrzeń dla kultury. W europejskiej wizji wysokiej jakości Baukultur, jakość całego obszaru zabudowanego jest postrzegana jako imperatyw strategiczny. Dziedzictwo kulturowe i dzieła współczesne tworzą jedną całość, w której dziedzictwo kulturowe musi być chronione i zachowane, a historyczne budynki, infrastruktura i przestrzeń publiczna traktowane są, jako kontekst w procesie nieustannych przemian i rozwoju. Wysokiej jakości Baukultur dotyczy nie tylko tego podejścia w odniesieniu do właściwych prac budowlanych, ale także wszelkich procesów, które do niego prowadzą.”

Baukultur – spotkanie ministrów kultury w Davos