Przełom w sprawie błędnego tłumaczenia Dyrektywy 2014/24/UE
images
Błędne tłumaczenie, które byłoby podstawą żądania w zamówieniach publicznych od oferentów  doświadczenia zawodowego nie wcześniejszego niż 3 lata, zostanie poprawione.

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że w dniu 2 lutego 2016 roku otrzymała oficjalne potwierdzenie z Parlamentu Europejskiego dotyczące sprostowania błędnego tłumaczenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w zakresie możliwości legitymowania się przez architektów doświadczeniem zawodowym wcześniejszym niż 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Pismo z dnia 2 lutego 2016 z Parlamentu Europejskiego jest odpowiedzią na interwencję Krajowej Rady IARP w powyższym zakresie. Dnia 21 grudnia 2015 roku Krajowa Rada IARP zwróciła się w tej sprawie do Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń jak również do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (pisma nr 684/KRIA/2015, 680/KRIA/2015 oraz 677/KRIA/2015). O przedmiotowej interwencji Krajowej Rady IARP została poinformowana również Pani Prezes Rady Ministrów.(pismo nr 682/KRIA/2015).
Krajowa Rada IARP w swoich wystąpieniach podniosła, iż przyjęte zapisy załącznika XII, część II, pkt a), ppkt (ii) stanowią we wszystkich językach europejskich, iż dla zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji instytucje zamawiające mogą uwzględniać ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe Wykonawcy. Jedynie w polskim tłumaczeniu Dyrektywy 2015/24/UE możliwość taką wykluczono, pozwalając tym samym na odbiegającą od uregulowań unijnych błędną interpretację przepisów Dyrektywy oraz mylącą w tym zakresie argumentację.
19 stycznia 2016 roku KRIA RP otrzymała pierwszą odpowiedż w niniejszej sprawie na pismo KRIA nr 684/KRIA/2015 od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, w której potwierdzono stwierdzony przez Krajową Radę błąd w tłumaczeniu Dyrektywy oraz potwierdzenie konieczności wszczęcia procedury korygującej.
2 lutego 2016 roku, w odpowiedzi na interwencję z dnia 21 grudnia 2016 roku otrzymała oficjalne potwierdzenie sprostowania Dyrektywy oraz informację o wysłaniu do publikacji sprostowania w dniu 28 stycznia 2016 roku.
Krajowa Rada IARP informuje, że jest w tej sprawie również w kontakcie z Panią Prezes Rady Ministrów Beatą Szydło, która zostanie niezwłocznie poinformowana o skutecznej interwencji Krajowej Rady IARP w powyższym zakresie, gdyż sprostowanie Dyrektywy ma bezpośrednie przełożenie na zmianę zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Jednocześnie składamy tą drogą podziękowania  zespołowi kolegów  z Krajowej Rady IARP  (w tym  w szczególności: kol. Piotrowi Gadomskiemu i kol. Sławomirowi Żakowi  związanymi z redakcją merytoryczną wszystkich dokumentów)  oraz  współpracującej z  Krajową Radą IARP kancelarii prawnej w osobie mec. Marty Strzelak za bezpośrednie i skuteczne zaangażowanie w wyjaśnienie tej sprawy – bardzo ważnej dla warunków wykonywania zawodu Architekta w Polsce.
Sprostowanie do dyrektywy PE i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (DZ.U.L 94 z 28.03.2014, s. 65):
Strona 226, załącznik XII, część II, lit. a) ppkt (i) i (ii)
zamiast:
„(i) (…) w razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż dowody dotyczące odpowiednich robót budowlanych wykonanych ponad pięć lat wcześniej nie zostaną uwzględnione;
(ii) (…) W razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż dowody dotyczące odpowiednich dostaw lub usług zrealizowanych bądź wykonanych ponad trzy lata wcześniej nie zostaną uwzględnione;”
powinno być:
„(i) (…) w razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż uwzględniane będą dowody dotyczące odpowiednich robót budowlanych wykonanych ponad pięć lat wcześniej;
(ii) (…) W razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż uwzględniane będą dowody dotyczące odpowiednich dostaw lub usług zrealizowanych bądź wykonanych ponad trzy lata wcześniej;”
Proces pracy podjętej przez Krajową Radę IARP nad poprawkami do ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i naprawy krzywdzącego polskich architektów błędu w tłumaczeniu Dyrektywy 2015/24/UE można prześledzić w załączonych poniżej dokumentach.
1. pismo KRIA z 21 grudnia – nr 677/KRIA/2015 – wersja polska oraz 3 pisma w wersji angielskiej do poszczególnych instytucji UE (677/KRIA2015ang680/KRIA/2015684/KRIA/2015)
2. pismo do Pani Premier 682/KRIA/2015
2a. odpowiedź Pani Premier do KR IARP z dnia 11 stycznia 2016 r.
3. odpowiedź z dnia 11 stycznia 2015 z Urzędu Publikacji UE (doręczona 19 stycznia do KR IARP) wersja angielska plus robocze tłumaczenie na język polski
4. odpowiedź z Parlamentu Europejskiego, z dnia 2 lutego 2016 r. (ostateczne sprostowanie)
Przełom w sprawie błędnego tłumaczenia Dyrektywy 2014/24/UE