Ważność mapy do celów projektowych

Przypominamy artykuł z 2016 roku.

„Mapa do celów projektów jest aktualna tak długo, dopóki nic nie zmieni się na danym obszarze. Nie można powiedzieć, że mapa mająca miesiąc na pewno jest aktualna, a ta mająca 5 lat – nieaktualna, ponieważ nic takiego nie wynika z przepisów. Wszystko zależy od tego, czy zmieniło się coś na terenie, który mapa obejmuje swoim zakresem.

Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo, np. wyrok NSA o sygnaturze II OSK 909/14:
„W konsekwencji należy stwierdzić, że mapa jest aktualna tak długo, jak długo odzwierciedla obecny (teraźniejszy) stan rzeczy istniejący na danym terenie. Zachowanie aktualności mapy nie zależy zatem bezpośrednio od daty jej opracowania, lecz od niezmienności stanu faktycznego na tej mapie odzwierciedlonego. Ani przepisy prawa, ani względy doświadczenia życiowego nie dają dostatecznych podstaw do konstruowania domniemania, że wyłącznie z uwagi na upływ określonego czasu (np. miesiąca, roku albo dwóch lat) mapa wykorzystana do celów projektowych traci aktualność. Przeciwnie, należy uznać, że dopóki nie uległ zmianie stan faktyczny odzwierciedlony na mapie, tak długo pozostaje ona mapą aktualną w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 1 pr.bud.”.

Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych?

Ważność mapy do celów projektowych