Krótka informacja na temat ustawy Prawo zamówień publicznych

Przewodnicząca zespołu ds. przetargów i zamówień publicznych przy Radzie MaOIA RP arch. Teresa Gołdowska pisze o nowej ustawie PZP.

Krótka informacja na temat Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., która wejdzie w życie z dniem 1.01.2021 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2019 r. ( Dz.U.2019.2020) opublikowana została nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zmieniająca sporo zapisów oraz numerację artykułów, w tym również ważnych dla Kolegów Architektów.

Nie będzie to cytowanie ustawy, ale tylko zwrócenie uwagi na rzeczy istotne nie tylko dla osób startujących w konkursach i przetargach, ale również tych opracowujących dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią opis przedmiotu zamówienia w przetargach na wybór wykonawców robót. Dla ułatwienia poruszamy się po kolejnych paragrafach ustawy.

Art.7. wskazuje definicje jakie będą stosowane w całej ustawie. Warto go poznać, bo łatwiej będzie można zrozumieć ustawę.
Dział I, Rozdział 5, art. 28-36 – Omawia się w nim zasady szacowania zamówienia. W konkursie będzie to wartość nagród oraz wartość dokumentacji projektowej opracowywanej na podstawie pracy konkursowej. W przetargu na opracowanie dokumentacji wartość szacowana będzie zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym
do przedmiotowej ustawy, wydanym na podstawie art. 34 ust.2 Ustawy.

W przetargu na roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego przygotowywanego przez projektanta (ważne żeby kosztorys nie był ani zbyt wysoki – inwestor będzie musiał przyjąć bardziej skomplikowaną procedurę, ani zbyt niski – brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu). Warto wiedzieć, że planowana wartość przetargu często jest publikowana przez zamawiającego już w ogłoszeniu.

Art.99 -103. zawierają wytyczne jakimi powinny kierować się osoby opracowujące opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacje projektowe, w których nie można podawać producentów ani nazw towarowych. Dlatego wymagane jest dokładniejsze podawanie parametrów technicznych urządzeń i materiałów. Nazwa producenta może być podawana tylko w wyjątkowych przypadkach.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym są każdorazowo szczegółowo opisywane w SIWZ. Ale istotna jest możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów. Warunki opisano w art. 118-123 Ustawy.

Dział IV, Rozdział 3 dotyczy konkursów.
Art. 325 do 344 opisują zasady udzielania konkursów i zapisy Regulaminu konkursu (uwaga! jeżeli coś jest niezgodne z przepisami możesz dać temu wyraz korzystając ze środków ochrony prawnej stosownie do art. 505 i nast.)

W art.  335-337 opisane są warunki jakie musi spełniać Sąd Konkursowy. Skład Sądu jest podawany w Regulaminie. Jeżeli skład nie spełnia warunków możesz to zaskarżyć.

Art. 213 -217 omawiają zasady zawierania umów z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Tryby te są stosowane do zawarcia umowy po konkursie. Należy pamiętać, że jest to odrębne postępowanie, w którym opisano dodatkowe uwarunkowania (np., podział na etapy, dodatkowy zakres zamówienia itp.), oraz że cena za dokumentację może się różnić w stosunku do oferowanej w konkursie. Z tym jednak lepiej uważać, gdyż prawodawca przewidział w obecnie obowiązujących przepisach, że w przypadku niemożliwości wynegocjowania umowy z autorem pracy z pierwszą nagrodą zamawiający ma prawo negocjowania z autorem, który zajął miejsce drugie.
W art. 454 -455 ustawodawca wskazał możliwości zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych. Co do zasady, umowa może zostać zmieniona, ale tylko zgodnie ze zmianami przewidzianymi w paragrafie umowy. Dlatego warto starannie przeanalizować te zapisy przed wprowadzeniem ew. zmiany.
Należy również zwrócić uwagę, że w świetle obowiązujących przepisów wszyscy branżyści niezatrudnieni na etacie lub na umowie zleceniu uznawani są za podwykonawców. Trzeba to zgłosić na etapie składania ofert, a później przekazać zamawiającemu umowę z branżystą po jej podpisaniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o zgłoszenie sprawy do Prezydium lub bezpośrednio na mojego e-maila: tgoldowskarch@gmail.com

Krótka informacja na temat ustawy Prawo zamówień publicznych