Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Archiwum wiadomości

Konkurs im. Macieja Nowickiego - 2012-09-27

Zapraszamy dp udziału w konkursie im. Macieja Nowickiego:
 
konkurs_Nowicki_VII.jpg konkurs_Nowicki_VII.jpg
459 KB   Wyświetl   Pobierz  
nowicki_ogłoszenie.html nowicki_ogłoszenie.html
2 KB   Wyświetl   Pobierz  
Ogłoszenie konkursu o Nagrodę im Macieja Nowickiego.doc Ogłoszenie konkursu o Nagrodę im Macieja Nowickiego.doc
15 KB   Wyświetl   Pobierz  

From fields to cities - dzieci tworzą urbanistykę - 2012-09-27

Muzeum Sztuki Współczesnej w Scottsdale pokaże dziecięce projekty urbanistyczne. Wystawa ta, zatytułowana Cykle: z pól do miast pokazuje prace dzieci mieszkających w miastach na całym świecie, zachęcając refleksji o aktualnym wyglądzie swoich miast i wcielenie się w role architektów i urbanistów. Wystawę będzie można oglądać od 25 stycznia do 25 kwietnia 2012 r. Zgłoszenia prac do 2 listopada 2012 r.

Ewidencja gruntów - wypis i wyrys online - 2012-09-25

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów będzie dostępny online. Trwają już prace w Ministrerstwie Cyfryzacji.
więcej w Rzeczypospolitej>

Propagowanie budownictwa energooszczędnego - 2012-09-25

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nowy program wsparcia budownictwa energooszczędnego. Głównym celem Programu, poza celem ekologicznym, jest stworzenie impulsu do rozwoju budownictwa o niskim zużyciu energii w Polsce. Wsparcie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę domu lub zakup domu / mieszkania od dewelopera i będzie skierowane do osób fizycznych. Podstawą uzyskania dopłaty będzie przedstawienie w banku projektu budowlanego zweryfikowanego pod kątem spełnienia wymogów Programu oraz pozytywny wynik badania powykonawczego budynku. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od osiągniętego standardu energetycznego wyrażonego wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji.

Tenders Electronic Daily UE - TED - nowe ogłoszenia o zamówieniach publicznych - 2012-09-25

Zachęcamy do korzystania z TED - suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Dziś w ogłoszeniach:
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
Osoba do kontaktów: Maria Podleśko, Joanna Oberda
00-973 Warszawa
POLSKA
Tel.:   48 224749233
E-mail: m.podlesko@pkp.plj.oberda@pkp.pl
Faks: 48 224749034
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pkp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Skarbu Państwa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie studium wykonalności dla projektu dla projektu „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dworzec Bydgoszcz Główna.

Kod NUTS PL613
 
dalej po zalogowaniu na www.ted.europa.eu 

Konferencja - nowoczesne standardy budownictwa energooszczędnego - 2012-09-18

11 października 2012 roku w Warszawie - konferencja na temat termomodernizacji i świadectw charakterystyki energetycznej. Spotkanie odbędzie się w MInisterstwie Gospodarki w salach A i B przy placu Trzech Krzyży. Udział w konferencji jest bezpłatny.

/usz/ 

Bezpłatne seminaria dla architektów - 2012-09-18

Fot.: Pilkington Polska sp. z o.o.
Spotkania branżowe w Zielonej Górze, Opolu i Olsztynie.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchwalona przez Sejm RP. - 2012-09-18

Sejm uchwalił 14 września 2012 r. ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona usprawnić udzielanie zamówień publicznych i dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych. 
 
więcej informacji>

Pawilon polski na Biennale Architektury w Wenecji - wyróżnienie - 2012-09-18

Instalacja przestrzenna Katarzyny Krakowiak przypomina o tym, by architekturę nie tylko oglądać, ale także jej nasłuchiwać. Interesująca instalacja artystyczna łącząca dźwięk i przestrzeń znalazła uznanie w oczach jury 13. Biennale Architektury w Wenecji.
/usz/
 
Więcej>

Wyszukaj

2014 - Lipiec

2014 - Czerwiec

2014 - Maj

2014 - Kwiecień

2014 - Marzec

2014 - Luty

2014 - Styczen

2013 - Grudzień

2013 - Listopad

2013 - Październik

2013 - Wrzesień

2013 - Sierpień

2013 - Lipiec

2013 - Czerwiec

2013 - Maj

2013 - Kwiecień

2013 - Marzec

2013 - Luty

2013 - Styczen

2012 - Grudzień

2012 - Listopad

2012 - Październik

2012 - Wrzesień

2012 - Sierpień

2012 - Lipiec

2012 - Marzec

6 marca 2010 r.

po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 90 lat zmarł

s.p.

Kazimierz Maciej Piechotka architekt, żołnierz AK ps. Jacek, odznaczony między innymi Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z mieczami, Orderem Polonia Restituta. Laureat Złotej Odznaki Odbudowy Warszawy, Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, Nagrody Państwowej II stopnia, Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, Nagrody ICOMOS i wielu innych. Absolwent wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 1946 roku, Pracownik Zakładu Architektury Polskiej w latach 1938 - 1952. W czasie okupacji członek działającej na terenie tajnego Wydziału Architektury PW komórki legalizacyjnej wywiadu i kontrwywiadu Komendy Głównej AK. Generalny Projektant Zespołu Osiedli Bielany w Warszawie, laureat wielu konkursów architektonicznych, autor studiów i podstawowych projektów z dziedziny budownitwa mieszkaniowego w Polsce oraz studiów i publikacji z dziejów osadnictwa żydowskiego, architektury i sztuki żydowskiej na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Architektów Polskich, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Ładowanie...