SĄD POLUBOWNY

Lista arbitrów (VI kadencja)

 1. arch. Tomasz Słowik – Prezes Sądu Polubownego
 2. adw. Jakub Celej – Wiceprezes Sądu Polubownego
 3. arch. Małgorzata Kukowska – Sekretarz Sądu Polubownego
 4. arch. Katarzyna Baeata Jaranowska-Bielawska
 5. arch. Elżbieta Konecka
 6. arch. Małgorzata Ludew
 7. arch. Agata Żak
 8. arch. Barbara Kaszyńska-Wrzosek
 9. arch. Andrzej Klimiuk
 10. arch. Andrzej Pawlik
 11. arch. Jacek Bolechowski
 12. arch. Zbigniew Piśniak
 13. arch. Radomir Wnorowski
 14. radca pr. Dariusz Kulgawczuk
 15. radca pr. Rafał Skiba
 16. radca pr. Ludwik Wardzyński
 17. adw. Grzegorz Mazurek

U 477 powołanie Sądu Polubownego

Taryfa opłat> taryfa-oplat-sp

Regulamin Sądu Polubownego

przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej
 
Rozdział I
Zasady ogólne
§ 1
Sąd Polubowny
1. Sąd Polubowny przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Sądem Polubownym” lub „Sądem”, jest stałym sądem polubownym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Sąd Polubowny jest samodzielną jednostką organizacyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Sądu jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.
5. Czynności kancelaryjne i obsługę administracyjną Sądu Polubownego wykonuje Biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąc Sekretariat Sądu Polubownego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie przepisy Kodeku postępowania cywilnego o sądach polubownych stosuje się odpowiednio.
§ 2
Właściwość Sądu
1. Sąd Polubowny jest właściwym do rozstrzygnięcia sporu, jeżeli:
1) strony w umowie poddały rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym;
2) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu.
2. Sąd Polubowny prowadzi również postępowania mediacyjne na podstawie:
1) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
2) umowy o mediację,
3) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji.
3. Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty, a w szczególności sprawy związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
§ 3
Orzekanie o właściwości
1. O właściwości Sądu oraz istnieniu, ważności, skuteczności, wykonalności oraz zakresie zapisu na sąd polubowny rozstrzyga wyłącznie Skład Orzekający, a umowy o mediację – wyłącznie mediator.
2. Zarzut braku właściwości Sądu powinien zostać zgłoszony najpóźniej w odpowiedzi na pozew. Skład Orzekający może jednak rozpoznać zarzut zgłoszony później, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu zarzutu jest usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami.
3. Sąd Polubowny może odmówić przyjęcia do rozpoznania sprawy objętej zapisem na sąd polubowny z ważnych przyczyn. O odmowie przyjęcia sprawy do rozpoznania orzeka Prezydium Sądu Polubownego.
4.  W razie uwzględnienia zarzutu braku właściwości Sądu lub w razie odmowy przyjęcia sprawy do rozpoznania przez Sąd, pozew podlega odrzuceniu na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym.
5. Jeżeli strona powodowa w pozwie wniosła o zwrócenie się do pozwanego o poddanie się właściwości Sądu Polubownego, Sekretarz Sądu Polubownego zwraca się do pozwanego o pisemne poddanie się, w zakreślonym terminie, właściwości Sądu. W razie braku pisemnej zgody pozwanego na poddanie się właściwości Sądu, Sekretarz Sądu Polubownego zwraca pozew. Pozew taki nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W razie poddania się właściwości Sądu, Sekretarz Sądu Polubownego powiadomi o tym stronę powodową oraz podejmie dalsze czynności w sprawie przewidziane niniejszym Regulaminem.
§ 4
Miejsce postępowania
1. Miejscem postępowania jest m.st. Warszawa.
2. Skład Orzekający, po zapoznaniu ze stanowiskami stron postępowania, może wyznaczyć inną miejscowość jako miejsce postępowania arbitrażowego, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na przedmiot postępowania lub okoliczności sprawy.
§ 5
Zasady ogólne postępowania przed Sądem
1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na Sąd.
2. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Skład Orzekający powinien w każdym stadium postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.
3. Strony są traktowane równoprawnie.
4. Każda strona ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie.
5. Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, strony mogą uzgodnić zasady i sposób postępowania przed Sądem. W braku takiego uzgodnienia, zastosowanie znajdzie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu przed sądem polubownym.
6. Sąd Polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądami powszechnymi.
7. Pełnomocnikiem strony może być adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
§ 6
Właściwe prawo materialne
Skład Orzekający rozstrzyga spór według prawa materialnego właściwego dla danego stosunku oraz według podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. W każdym jednak wypadku Skład Orzekający bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz panujące zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.
§ 7
Język postępowania
1. Językiem postępowania jest język polski. Jednakże Skład Orzekający może, biorąc pod uwagę stanowisko stron oraz okoliczności sprawy, zdecydować o innym niż polski języku dla określonych czynności w postępowaniu.
3. Superarbiter powołuje osobę biegłą w tłumaczeniu do całego postępowania lub jego części, jeśli prowadzone jest ono w języku innym niż polski. Powołanie biegłego tłumacza superarbiter może uzależnić od złożenia przez stronę lub strony zaliczki na kosz tłumaczeń.
4. Skład Orzekający może zdecydować o tłumaczeniu na język postępowania każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż język postępowania albo zażądać dołączenia tłumaczenia dokumentów składanych w sprawie przez strony postępowania.
5. Jeżeli językiem postępowania jest język inny niż polski, protokoły rozprawy oraz pisma składane przez strony lub sformułowane przez Skład Orzekający tłumaczone są na język polski przez tłumacza zaakceptowanego przez Skład Orzekający.
6. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Skład Orzekający.
§ 8
Doręczanie pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu
1. Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika procesowego lub pełnomocnika do doręczeń – temu pełnomocnikowi. Pisma skierowane przez strony do Sądu Polubownego doręcza się bezpośrednio do sekretariatu Sądu lub listem poleconym operatora publicznego.
2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo w postępowaniu uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście lub osobie upoważnionej przez adresata do odbierania korespondencji albo zostało doręczone do jego siedziby lub miejsca stałego pobytu lub na wskazany przez niego adres dla doręczeń. W przypadku nieodebrania prawidłowo nadanej przesyłki uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.
3. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, gdy zostało odebrane pod adresem wskazanym w rejestrze, chyba że strona podała w postępowaniu przed Sądem lub w treści zapisu na sąd polubowny inny adres do doręczeń. W przypadku nieodebrania prawidłowo nadanej przesyłki uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.
4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w paragrafach poprzedzających nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca stałego pobytu adresata. W takim wypadku uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.
5.  Po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu, strony mające siedzibę lub miejsce pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są wskazać Sądowi oraz innym stronom postępowania, swój adres dla doręczeń w Polsce.
6. Sąd Polubowny doręcza stronom pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za zgodą strony Sąd może doręczać jej pisma również w inny uzgodniony sposób.
§ 9
Poufność postępowania
1. Postępowanie przed Sądem jest niejawne.
2. Wszystkich uczestników postępowania przed Sądem obowiązuje zasada poufności, z uwzględnieniem zakresu, w jakim strony zasadę tę uzgodniły w umowie lub zgodnych oświadczeniach złożonych Sądowi na piśmie lub do protokołu rozprawy. Strony mogą uzgodnić, że sam fakt wszczęcia postępowania jest okolicznością poufną.
§ 10
Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu
Jeżeli uchybiono przepisom Regulaminu lub uzgodnionym przez strony zasadom postępowania, uważa się, że strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała i nie podniosła zarzutu niezwłocznie lub w innym terminie określonym przez strony, zrzekła się możliwości podniesienia takiego zarzutu w dalszym postępowaniu przez Sądem.
§ 11
Odpowiedzialność
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, jej pracownicy i współpracownicy oraz organy Sądu, arbitrzy, mediatorzy i pracownicy Sądu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z postępowaniem przed Sądem Polubownym lub mediacją.
Rozdział II
Organy Sądu, Arbitrzy i Mediatorzy
§ 12
Organy Sądu Polubownego oraz Listy Arbitrów i Mediatorów
1.Organami Sądu Polubownego są Prezes Sądu Polubownego, Prezydium Sądu Polubownego (w skład którego wchodzą Prezes i wiceprezes) oraz Sekretarz Sądu Polubownego. Prezydium Sądu Polubownego powołuje i odwołuje Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Sekretarza Sądu Polubownego powołuje Prezydium Sądu.
2. Prezydium Sądu Polubownego prowadzi listę arbitrów oraz mediatorów Sądu Polubownego, zwane dalej „Listą Arbitrów” oraz „Listą Mediatorów”, na które mogą być wpisane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania funkcji arbitra lub mediatora.
3. O wpisie na Listę Arbitrów lub Listę Mediatorów oraz o skreśleniu z listy arbitrów lub mediatorów postanawia Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Sądu Polubownego.
4. Wiceprezes Sądu Polubownego wykonuje czynności Prezesa Sądu Polubownego na podstawie upoważnień szczególnych do dokonania określonych czynności lub upoważnienia ogólnego do wykonywania obowiązków Prezesa przy rozpatrywaniu określonych spraw.
§ 13
Wyłączenie arbitra
1. Arbiter jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.
2. Arbiter może nie podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości, co jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron.
3. Pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu funkcji, arbiter niezwłocznie przekazuje Prezesowi Sądu Polubownego, w celu powtórzenia powołania/wyznaczenia arbitra.
4. Wyłączenia arbitra może żądać każda ze stron. Strona żądająca wyłączenia arbitra powinna w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym dowiedziała się o jego powołaniu lub od dnia, w którym dowiedziała się o okolicznościach uzasadniających wyłączenie, złożyć na piśmie wniosek do Prezesa Sądu Polubownego, zawiadamiając o tym stronę przeciwną. We wniosku należy wskazać okoliczności uzasadniające żądanie wyłączenia. Wniosek Prezes Sądu Polubownego niezwłocznie przekazuje arbitrowi, którego wniosek dotyczy oraz pozostałym arbitrom Składu Orzekającego.
5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym doręczono arbitrowi zawiadomienie o żądaniu jego wyłączenia, arbiter ten sam nie ustąpi lub nie zostanie odwołany na mocy zgodnych oświadczeń stron złożonych na piśmie lub przez Prezesa Sądu Polubownego, strona żądająca wyłączenia może w terminie następnych dwóch tygodni wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o wyłączenie arbitra.
6. Strony mogą w każdym czasie złożyć zgodne oświadczenie na piśmie o odwołaniu każdego z arbitrów.
7. Na wniosek którejkolwiek ze stron sąd może odwołać arbitra, jeżeli jest oczywiste, że arbiter nie wykona swych czynności w odpowiednim terminie lub jeżeli opóźnia się z ich wykonywaniem bez uzasadnionej przyczyny.
§ 14
Skład Orzekający
1. Skład Orzekający oznacza arbitrów powołanych lub wyznaczonych do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z postanowieniami zapisu na sąd polubowny i niniejszego Regulaminu. Skład orzekający składa się z trzech arbitrów w tym Przewodniczącego Składu Orzekającego (dalej superarbitra), z zastrzeżeniem §13 ust 5 oraz §38 ust 1 Regulaminu.
2. Strony mogą powołać na arbitra wyłącznie osobę wpisaną na Listę Arbitrów.
3. Po jednym arbitrze wskazuje każda ze stron w terminie wyznaczonym przez Sekretarza Sądu Polubownego, a  superarbitra wyznacza Prezes Sądu Polubownego. Jeżeli kilka osób uczestniczy po stronie powodowej lub pozwanej, osoby te, w terminie wyznaczonym przez Sekretarza Sądu Polubownego, wspólnie powołują jednego arbitra.
4. W przypadku niewskazania przez stronę arbitra w terminie wyznaczonym przez Sekretarza Sądu Polubownego, arbitra za stronę wskazuje Prezes Sądu Polubownego.
5. Ze względu na niską wartość przedmiotu sporu Skład Orzekający może składać się z jednego arbitra. O rozstrzygnięciu sporu przez jednego arbitra postanawia Prezes Sądu Polubownego.
§ 15
Zmiana arbitra
1. Zmiana arbitra następuje w wypadku jego śmierci, ustąpienia, odwołania lub wyłączenia.
2. Arbiter może ustąpić w każdym czasie, składając Prezesowi Sądu Polubownego pisemne oświadczenie z podaniem powodów ustąpienia. Jeżeli ustąpienie nastąpiło bez ważnych powodów, arbiter ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.
3. W razie dwukrotnego ustąpienia lub odwołania przez strony lub Prezesa Sądu Polubownego arbitra powołanego przez tę samą stronę, druga strona może, w terminie tygodnia od dnia, w którym powzięła wiadomość o ustąpieniu lub odwołaniu arbitra, żądać zastępczego wyznaczenia arbitra za tę stronę przez Prezesa Sądu Polubownego.
Rozdział III
Postępowanie przed Sądem
§ 16
Wszczęcie postępowania
1. Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje przez wniesienie pozwu.
2. W wypadku uchylenia wyroku Sądu Polubownego przez sąd powszechny, ponowne podjęcie postępowania w sprawie następuje na podstawie wniosku jednej ze stron.
3. W razie zawieszenia przed sądem powszechnym postępowania ze skargi o uchylenie wyroku Sądu Polubownego, w celu usunięcia podstaw do jego uchylenia, ponowne podjęcie przez Skład Orzekający postępowania w sprawie następuje na wniosek jednej ze stron.
4. Wszczęcie postępowania może zostać poprzedzone złożeniem przez powoda pisma zawierającego żądanie rozpoznania sprawy przed sądem polubownym (wezwanie na arbitraż), zawierającego co najmniej oznaczenie stron, powołanie zapisu na sąd polubowny oraz oznaczenie przedmiotu sporu. Po otrzymaniu wezwania na arbitraż Sekretarz Sądu Polubownego przekaże je pozwanemu zobowiązując jednocześnie powoda do złożenia pozwu w oznaczonym terminie, o czym równocześnie poinformuje pozwanego.
§ 17
Zabezpieczenie roszczenia lub dowodu
1. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, Skład Orzekający, na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia roszczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Uwzględniając wniosek, Skład Orzekający wydaje postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz może uzależnić jego wykonanie od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny i może być przez Skład Orzekający, na wniosek strony, zmienione lub uchylone.
3. Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Polubownym. Strony zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.
4. Na wniosek strony, Skład Orzekający może postanowić o zabezpieczeniu dowodu, jeśli jest to niezbędne ze względu na okoliczności sprawy. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodu wymaga uzasadnienia.
§ 18
Pozew
1. Pozew wnoszony jest do Sądu w języku postępowania, a jeśli językiem postępowania nie jest język polski, wraz z jego tłumaczeniem na ten język, z dołączoną niezbędną liczbą kopii dla każdego z pozwanych oraz w trzech odpisach dla Sądu.
2. Pozew powinien zawierać:
1) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz – w wypadku przedsiębiorców, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń – odpisy z właściwego publicznego rejestru,
2) wskazanie zapisu na sąd polubowny lub inne uzasadnienie właściwości Sądu,
3) dokładne oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
4) dokładne określenie żądania wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
3. Pozew może również wskazywać arbitra powołanego przez stronę, zawierać wniosek o rozpoznanie sprawy przez jednego arbitra lub wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu Polubownego.
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika procesowego do pozwu należy załączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz z podaniem adresu pełnomocnika.
5. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew może zostać zmieniony lub uzupełniony w toku postępowania, chyba że Skład Orzekający uzna to za niedopuszczalne.
6. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia, jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę, lub gdy nastąpiło przed wyznaczeniem pierwszej rozprawy.
7. Jeżeli powód cofnie powództwo i zrzeknie się roszczenia przed doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu, Prezes Sądu Polubownego umarza postępowanie.
§ 19
Opłacenie pozwu i uzupełnienie jego braków
1. Sekretarz Sądu Polubownego wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową, a jeżeli pozew nie odpowiada wymaganiom określonym w § 17 – uzupełniła jego braki. Wysokość opłat określa „Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów” zwana dalej „Taryfą opłat”, obowiązująca w dacie wniesienia pozwu.
2. W razie nieuzupełnienia pozwu lub nieuiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub opłaty arbitrażowej w całości w zakreślonym terminie, o którym mowa w ust. 1, Sekretarz Sądu Polubownego zarządza zwrot pozwu.
3. W braku wskazania arbitra w pozwie, Sekretarz Sądu Polubownego, po uiszczeniu przez powoda opłat i uzupełnieniu braków, wzywa powoda do wyznaczenia arbitra w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni.
4. Skład Orzekający – w razie uzasadnionych wątpliwości – może określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 20
Odpowiedź na pozew
1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu wszystkich opłat, Sekretarz Sądu Polubownego doręcza stronie pozwanej pozew wraz z Regulaminem i Listą Arbitrów oraz wzywa stronę pozwaną, aby w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, wniosła odpowiedź na pozew. Sekretarz Sądu Polubownego informuje o wyznaczeniu arbitra przez stronę powodową i wzywa stronę pozwaną do wyznaczenia arbitra zgodnie z Regulaminem.
2. Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania.
3.  Sekretarz Sądu Polubownego, po złożeniu przez strony oświadczeń o powołaniu arbitrów lub wobec niezłożenia takich oświadczeń, przekazuje akta sprawy Prezesowi Sądu Polubownego celem wyznaczenia superarbitra. Po wyznaczeniu superarbitra Sekretarz przekazuje akta sprawy arbitrom oraz superarbitrowi, zakreślając im termin tygodniowy na złożenie oświadczeń o podjęciu się pełnienia funkcji arbitrów w danej sprawie oraz o braku okoliczności uzasadniających ich wyłącznie.
4. O wyznaczeniu Składu Orzekającego Sekretarz Sądu Polubownego informuje strony na piśmie.
§ 21
Pisma w toku postępowania
1. Wszelkie pisma po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu strony kierują do Sądu w trzech odpisach, po jednym dla każdego z arbitrów.
2. Po ustanowieniu Składu Orzekającego strona obowiązana jest doręczać odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie, a jeżeli ustanowiła pełnomocnika – temu pełnomocnikowi. Do pism składanych w Sądzie strona obowiązana jest załączyć dowód nadania pisma drugiej stronie lub jej pełnomocnikowi, pod rygorem pozostawienia pisma przez Sąd bez rozpoznania.
§ 22
Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia
1. Do czasu zakończenia pierwszego posiedzenia na rozprawie strona pozwana może wytoczyć powództwo wzajemne, jeżeli wzajemne roszczenie pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu Polubownego.
2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Skład Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.
3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli roszczenie pozwanego nadaje się do potrącenia z roszczeniem powoda.
§ 23
Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu
1. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu może nastąpić za zgodą stron postępowania oraz strony przystępującej, na podstawie postanowienia Składu Orzekającego.
2. Sekretarz Sądu Polubownego wzywa osobę wskazaną w postanowieniu Składu Orzekającego, aby w terminie oznaczonym złożyła oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze powoda lub pozwanego oraz uiściła opłatę arbitrażową w wysokości określonej w „Taryfie opłat” obowiązującej w dacie wniesienia pozwu. Brak oświadczenia o przystąpieniu do sprawy lub nieuiszczenie opłaty arbitrażowej w ustalonym terminie skutkuje niedopuszczeniem osoby trzeciej do udziału w postępowaniu.
3. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra.
4. Jeżeli wynik sprawy może mieć wpływ na roszczenia albo sytuację prawną między jedną ze stron a osobą trzecią, strona może, nie później niż w odpowiedzi na pozew, zgłosić wniosek o zawiadomienie tej osoby trzeciej o toczącym się postępowaniu przed Sądem Polubownym, z jednoczesnym wezwaniem jej do wzięcia udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta ubocznego.
§ 24
Zawieszenie postępowania
1. Skład Orzekający zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron.
2. Skład Orzekający może, nie wcześniej niż po złożeniu odpowiedzi na pozew lub bezskutecznym upływie terminu zakreślonego do jego złożenia, zawiesić postępowanie:
1) na wniosek powoda,
2) na wniosek pozwanego ze względu na inne toczące się postępowanie, od wyniku którego zależy rozstrzygnięcie sprawy,
3) z urzędu, jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające nadanie sprawie dalszego biegu.
3. Skład Orzekający może postanowić o podjęciu postępowania na wniosek strony, a z urzędu, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała. Jednakże Skład Orzekający może podjąć postępowanie zawieszone z przyczyny określonej w ust. 2 pkt 2 stosownie do okoliczności, także przed prawomocnym zakończeniem postępowania, ze względu na które zawieszenie nastąpiło.
4. Skład Orzekający może, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie zawieszone na wniosek stron lub strony, jeżeli:
1) strony zgodnie o to wnoszą,
2) żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie postępowania przed upływem roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu, ani też w tym terminie nie sprzeciwi się jego umorzeniu.
5. Skład Orzekający postanawia o umorzeniu postępowania w każdym przypadku, gdy od jego zawieszenia upłynęły trzy lata.
§ 25
Rozprawa
1. Skład Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności i dowody istotne dla rozstrzygnięcia. Jednakże Skład Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy.
2. Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz za zgodą stron i Składu Orzekającego, inne osoby wskazane przez strony, jednak nie więcej niż po jednej wskazanej przez każdą ze stron. Na rozprawie mogą być obecni, poza protokolantem, Prezes Sądu Polubownego oraz Sekretarz Sądu Polubownego.
3. Superarbiter wyznacza termin rozprawy oraz wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło bez zbędnej zwłoki. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu Polubownego.
4. Rozprawą kieruje superarbiter lub wyznaczony przez superarbitra członek Składu Orzekającego.
5. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania, chyba że Skład Orzekający uzna nieobecność za usprawiedliwioną.
§ 26
Dowody
1. Skład Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. Skład Orzekający może w szczególności przeprowadzić dowód z dokumentów, oględzin, z przesłuchania świadków, stron, z opinii biegłych, a także wszelkie inne dowody, jakie uzna za niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Sposób i formę przeprowadzenia dowodów ustala Skład Orzekający. Skład Orzekający nie jest związany przepisami Kodeksu postępowania cywilnego o dowodach.
2. Skład Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Skład Orzekający ocenia na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.
4. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Skład Orzekający może powierzyć tę czynność jednemu z arbitrów. Strony i ich pełnomocnicy mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu przez arbitra wyznaczonego.
5. W razie potrzeby Skład Orzekający może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego o przeprowadzenie dowodu lub czynności, której sam nie może wykonać.
6. Sąd może pobierać zaliczki na czynności dowodowe, a w szczególności na opinie biegłych. O zobowiązaniu do wpłacenia zaliczki oraz o jej wysokości decyduje Skład Orzekający. Skład Orzekający może uzależnić przeprowadzenie dowodu od wpłacenia zaliczki.
§ 27
Protokoły
1. Protokoły sporządza się z przebiegu rozprawy i innych czynności Składu Orzekającego lub czynności dokonanych przez arbitra wyznaczonego zgodnie z § 25 ust 4. Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu Polubownego.
2. Protokół sporządza się w języku postępowania, chyba że strony postanowią inaczej. Protokół podpisują protokolant oraz superarbiter.
3. Przebieg czynności protokołowanych może zostać utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i/lub obraz, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.
4. Stronom i ich pełnomocnikom, Sąd – na ich wniosek – wydaje odpisy protokołów za pokwitowaniem oraz udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy w godzinach urzędowania Sądu.
5. Strona może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a protokołu rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie – aż do czasu doręczenia jej wyroku.
§ 28
Zamknięcie rozprawy
1. Przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Skład Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną lub uzna, że strony miały zapewnioną możliwość przedstawienia twierdzeń i dowodów, które uważają za istotne dla rozstrzygnięcia.
2. Skład Orzekający może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku, uzna to za konieczne.
§ 29
Umorzenie postępowania
1. Skład Orzekający wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, poza wypadkami określonymi w §17 ust 7 oraz §23 ust 4 i 5 Regulaminu, jeżeli:
1) powód cofnął pozew, chyba że pozwany zgłosił sprzeciw, a Skład Orzekający uznał, że ma on interes prawny w rozstrzygnięciu sporu,
2) dalsze postępowanie stało się zbędne lub niemożliwe
3) strony zawarły ugodę.
2. Przed powołaniem/wyznaczeniem Składu Orzekającego, postanowienie o umorzeniu postępowania wydaje Prezes Sądu Polubownego.
Rozdział IV
Wyroki i Postanowienia
§ 30
Orzeczenia Sądu
1. Skład Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem.
2. W wypadkach określonych w Regulaminie oraz w innych sprawach nie wymagających wydania wyroku, Prezes Sądu i Skład Orzekający wydają postanowienia.
3. W toku postępowania w sprawach technicznych i organizacyjnych superarbiter lub członek Składu Orzekającego wyznaczony przez superarbitra wydaje zarządzenia.
§ 31
Wyroki
1. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu miesiąca od zamknięcia rozprawy. Sekretarz Sądu może z urzędu, bądź na wniosek superarbitra, przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, jeśli jest to niezbędne ze względu na zawiłość lub inne okoliczności sprawy.
2. Skład Orzekający wydaje wyrok po przeprowadzeniu niejawnej narady obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad wyrokiem, a w razie potrzeby, także nad zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Wyrok zapada większością głosów. Jeżeli jeden z arbitrów odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą przeprowadzić głosowanie bez jego udziału.
3. Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku. Arbiter ten może także złożyć do akt sprawy uzasadnienie zdania odrębnego, które powinno zostać sporządzone w terminie dwóch tygodni od dnia sporządzenia motywów rozstrzygnięcia.
§ 32
Treść wyroku i jego doręczenie
1. Wyrok Sadu Polubownego powinien zawierać:
1) oznaczenie arbitrów i stron oraz datę i miejsce wydania wyroku,
2) oznaczenie zapisu na sąd polubowny, na podstawie którego wyrok wydano,
3) rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu oraz o żądaniach zgłoszonych w toku postępowania wraz z uzasadnieniem obejmującym motywy rozstrzygnięcia,
4) na wniosek strony – rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego jednego pełnomocnika, stosownie do przedstawionego przez stronę spisu kosztów i nakładu pracy, do maksymalnej wysokości połowy opłaty arbitrażowej w sprawie, nie więcej jednak niż 100.000,00 złotych lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, ustalonej w oparciu o średni kurs waluty polskiej do innych walut, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym jej zasądzenie,
5) na wniosek strony – rozstrzygnięcie o kosztach przejazdów i noclegów arbitrów, które obciążają tę stronę i rozliczane są z zaliczki pobranej od niej przez Sąd na wydatki arbitrażowe,
6) podpisy arbitrów, którzy go wydali lub podpisy większości arbitrów z podaniem przyczyny braku pozostałych podpisów.
7) podpisy Przewodniczącego Sądu Polubownego oraz Sekretarza Sądu Polubownego stwierdzające autentyczność podpisów złożonych pod wyrokiem przez arbitrów i superarbitra.
8) pieczęć Sądu Polubownego.
2. Wyrok jest doręczany stronom z urzędu.
§ 33
Orzeczenie w wypadku ugody
1. Jeżeli po dokonaniu wyboru superarbitra strony zawrą ugodę, Skład Orzekający:
1) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania,
2) na wniosek stron nadaje ugodzie formę wyroku.
2. Osnowa ugody zawartej przed Sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.
§ 34
Sprostowanie, wykładnia i uzupełnienie wyroku
1.W terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wyroku:
  1)  każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do sądu polubownego o sprostowanie w tekście wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek;
2)  każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do Sądu Polubownego o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku.
2. Jeżeli sąd polubowny uzna wniosek za uzasadniony, dokonuje sprostowania lub wykładni wyroku w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wykładnia stanowi integralną część wyroku.
3. W terminie miesiąca od dnia wydania wyroku Sąd Polubowny może z urzędu sprostować błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. O dokonanym sprostowaniu Sąd Polubowny zawiadamia strony.
4. Każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do Sądu Polubownego w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku z wnioskiem o jego uzupełnienie, co do żądań zgłoszonych w postępowaniu, o których Sąd Polubowny nie orzekł w wyroku. Po rozpoznaniu wniosku Sąd Polubowny wydaje wyrok uzupełniający w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
5. Wyrok Sądu Polubownego jest ostateczny i wiążący dla stron postępowania i może zostać uchylony wyłącznie w wyniku wniesienia skargi do sądu powszechnego.
Rozdział V
Mediacja
§ 35
Wszczęcie postępowania mediacyjnego
1. Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, strona sporu może zwrócić się do Sądu Polubownego z wnioskiem o przeprowadzenie, na podstawie Regulaminu, postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.
2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać: oznaczenie stron, żądanie wraz z przytoczeniem uzasadniających je okoliczności, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.
§ 36
Wniesienie opłaty mediacyjnej oraz wezwanie drugiej strony
1. Sekretarz Sądu Polubownego wzywa wnioskodawcę, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż dwa tygodnie, uiścił opłatę rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej w wysokości określonej w „Taryfie opłat” obowiązującej w dniu złożenia wniosku, a jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom określonym w §33 ust. 2 – uzupełniła jego braki.
2. Po uiszczeniu opłat przez wnioskodawcę, Sekretarz Sądu Polubownego doręcza drugiej stronie wniosek i wzywa ją do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym oraz do uiszczenia połowy opłaty mediacyjnej, w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż dwa tygodnie.
3. Jeżeli druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, zwraca się wnioskodawcy wpłaconą przez niego opłatę mediacyjną.
§ 37
Mediator
1. Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu zgody na postępowanie mediacyjne i po wpłaceniu przez nią połowy opłaty mediacyjnej, Sekretarz Sądu Polubownego wzywa strony do powołania mediatora, w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie, przesyłając im jednocześnie Listę Mediatorów.
2. W braku powołania mediatora przez strony, mediatora wyznacza Prezes Sądu Polubownego spośród osób wpisanych na Listę Mediatorów.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące arbitrów, stosuje się odpowiednio do mediatora.
§ 38
Postępowanie mediacyjne
1. Po otrzymaniu od stron akt dotyczących sporu, mediator organizuje spotkanie mediacyjne,
wysłuchuje strony i przedstawia stronom propozycje polubownego uregulowania sporu.
2. Przed spotkaniem mediacyjnym lub w trakcie jego trwania, mediator może porozumiewać się ze stronami wspólnie, lub z każdą z osobna, nakłaniając je do zawarcia ugody.
§ 39
Zakończenie postępowania mediacyjnego
1. Jeżeli strony wyrażą zgodę na zawarcie ugody, mediator sporządza protokół, zawierający warunki i osnowę ugody. Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem protokołu przez strony i mediatora.
2. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do zawarcia przez strony ugody, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone złożeniem przez mediatora do akt sprawy oświadczenia na piśmie stwierdzającego, że do ugody nie doszło. Uzasadnienia oświadczenia nie sporządza się.
§ 40
Nadanie ugodzie formy wyroku
1. Na zgodny wniosek stron o nadanie ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku Sądu Polubownego, Prezes Sądu Polubownego wyznacza mediatora superarbitrem uprawnionym jednoosobowo do wydania wyroku.
2. Sekretarz Sądu Polubownego wzywa strony, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż dwa tygodnie, uiściły opłatę arbitrażową należną z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd, z uwzględnieniem dokonanych opłat mediacyjnych. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w „Taryfie opłat” obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Na wniosek stron ugody, Przewodniczący Sądu Polubownego może dokonać zmniejszenia należnej opłaty arbitrażowej o połowę.
3. Do wyroku wydanego w wyniku postępowania mediacyjnego, stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu o wyroku Sądu Polubownego.

Taryfa opłat> taryfa-oplat-sp

Zapis na sąd polubowny

„Wszelkie spory związane z realizacją umowy (należy wskazać datę i przedmiot umowy) będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.”