Zdrowie na Budowie – Cov-19

Epidemia Covid-19

Oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Informacje dotyczące zwolnienia z prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego

Jeżeli pojawi się prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa lub jeżeli będzie tego wymagała ochrona zdrowia publicznego, instytucje objęte ustawą Praw zamówień publicznych będą mogły zamawiać towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem tych przepisów.

Projektowanie, budowa, przebudowa, utrzymanie i rozbiórka obiektów budowlanych,
w tym zmiana sposobu użytkowania, jeżeli ma związek z przeciwdziałaniem COVID-19, może zostać zwolniona z przepisów ustaw:

  • prawo budowlane,
  • o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf

Badania okresowe

Konieczność wykonywania badań okresowych jest narzucona przez Kodeks Pracy. Częstotliwość badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Osoby pracujące przy monitorze, narażone na stres, w wymagającym środowisku decyzyjnym (czyli architekci) powinny odwiedzać specjalistów co 3-4 lata.
Zachęcamy do zapoznania się z tabelą badań okresowych zawartą w rozporządzeniu: www.pip.gov.pl/html/pl/doc/pdf/011.pdf
Encyklopedia badań laboratoryjnych:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do bezpłatnego leczenia w innym państwie Unii Europejskiej. Polscy pacjenci mogą skorzystać z leczenia w UE jeżeli posiadają europejskią kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast planowane zabiegi i operacje w placówkach medycznych na terenie UE wymagają zgody prezesa NFZ (formularz E112).
Osoby które chcą odbyć urlop za granicą, powinny przed wyjazdem postarać się o uzyskanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Otrzymać ją mogą osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz członkowie ich rodzin. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowotna (www.nfz.gov.pl). Do wniosku należy dołączyć dowód ubezpieczenia zdrowotnego (np. książeczka ubezpieczeniowa pracownika, studenta, druk ubezpieczenia zdrowotnego ZUS). Najczęściej karta wydawana jest w dniu złożenia wniosku.
Karta EKUZ dla turystów wydawana jest jedynie na okres dwóch miesięcy.
Karty EKUZ dla emerytów i rencistów ważne są przez pięć lat, karty studenckie – do końca roku akademickiego.
Posiadacze karty EKUZ mogą liczyć na świadczenia zdrowotne w państwach członkowskich UE w zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu bez konieczności jego przerywania i powrotu do kraju.
Polski pacjent ma prawo do tzw. planowego (nie służącego bezpośredniemu ratowaniu życia) leczenia za granicą. Pacjent nie będzie płacił za nie jeżeli zgodę na pokrycie jego kosztów wyda wcześniej prezes NFZ. Zgodę taką pacjent może uzyskać wtedy, gdy świadczenie w ogóle nie jest wykonywane w Polsce albo gdy jest ono udzielane w polskich szpitalach, ale czas oczekiwania na nie jest zbyt długi z uwagi na zdrowie pacjenta.
Zaświadczeniem uprawniającym do uzyskania w innym państwie leczenia lub badań diagnostycznych jest formularz E 112. Jego uzyskanie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez prezesa NFZ zgody na przeprowadzenie planowego leczenia zagranicą. Wniosek (I część) wypełnia pacjent. Pozostałe dwie części wniosku wypełnia lekarz sprawujący nad nim opiekę. Lekarz ten musi być specjalistą właściwej dziedziny medycyny i posiadać tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego. Wniosek należy przetłumaczyć (u tłumacza przysięgłego) na język angielski lub na język urzędowy państwa, w którym ma zostać udzielone pacjentowi dane świadczenie medyczne. Do wniosku należy dołączyć także wstępny kosztorys leczenia. Następnie wniosek wraz z tłumaczeniem oraz kopią dokumentacji medycznej jest przekazywany do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta oddziału NFZ.
Po otrzymaniu dokumentacji fundusz ma obowiązek niezwłocznie ją ocenić, a w przypadku nieprawidłowości – odesłać do lekarza w celu uzupełnienia. Fundusz może zwrócić się do konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny z prośbą o opiniowanie wniosku. Może on np. wskazać inną zagraniczną placówkę medyczną, w której ma być przeprowadzony zabieg. Jednakże brak uzyskania opinii konsultanta wojewódzkiego nie wstrzymuje rozpatrywania wniosku. Oddział NFZ ma trzy dni na przekazanie wniosku do prezesa funduszu. Ten natomiast w ciągu pięciu dni może wydać (lub nie) zgodę na przeprowadzenie leczenia poza granicami Polski. Jeżeli odpowiedź prezesa jest pozytywna, to właściwy oddział funduszu wypełnia i poświadcza to na dwóch egzemplarzach druku E 112. Jeden otrzymuje pacjent, drugi zostaje w NFZ.
Uwaga! Kobiety w ciąży mogą liczyć na dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych. Jeżeli kobieta wyjeżdża w okresie zbliżającego się termin porodu,  to za poród w publicznym szpitalu będzie musiała zapłacić mimo posiadania EKUZ. Poród stanowi świadczenie planowe (znany w przybliżeniu termin porodu).

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej: koszyk-swiadczen-gwarantowanych