Składki i inne opłaty (zmiana w 2022 r.)

Składka członkowska w 2022 r. wynosi 83 zł za miesiąc.
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe*, inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego i wynoszą:
.       opłata za wpis na listę członków Izby – 520 zł
.       opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1290 zł
.       opłata za przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia 520 zł.
Członkowie zawieszeni w prawach członka izby za okres zawieszenia mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej w wysokości 10% składki zasadniczej czyli 8 zł 30 gr.

* na podstawie Uchwały nr 1 XII Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału.
 

WPŁATY

Nr konta:
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A.
X Oddział w Warszawie
 
Wpłaty z kont zagranicznych:
SWIFT: BPKO PL PW
IBAN: PL 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367Przy dokonywaniu wpłat na blankietach przelewów prosimy o dopisywanie numeru członkowskiego osoby, za którą dokonywana jest wpłata, np. „składka członkowska za NN, nr MA-0000”.

Ponowny wpis na listę członków jest dokonywany na wniosek strony. Wraz z wnioskiem o ponowny wpis Wnioskodawca powinien przedłożyć dowód uiszczenia opłaty za ponowny wpis oraz dowód wpłaty  za szkolenie uzupełniające dla członków izby skreślonych z listy członków  okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (skreślenie w wyniku postępowania Sądu Dyscyplinarnego).

Skreślenie w wyniku zaległości w opłacaniu składki członkowskiej:

Ponowny wpis jest dokonywany po uregulowaniu ewentualnych zaległych, wymagalnych należności z tytułu składek członkowskich lub innych wierzytelności wobec Izby.

Uchwała nr 0-49-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dn. 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia waloryzacji rocznej innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2022 r.