Zawieszenie i przywrócenie

Zawieszenie w prawach członka izby następuje:
– na wniosek członka Izby,
– na skutek orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy (Prawo budowlane),
– na skutek orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby.

Osoba pragnąca zawiesić swoje członkostwo, powinna złożyć swoją prośbę na piśmie do Biura MaOIA RP określając dzień, od którego chciałaby zostać zawieszona. W przypadku zawieszenia z powodu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, należy taką informację podać we wniosku.

Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na okres zawieszenia.

Członkowi Izby ukaranemu w trybie odpowiedzialności zawodowej izb architektów oraz inżynierów budownictwa lub dyscyplinarnej, do czasu zatarcia kary zawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Członek izby, o którym mowa powyżej, nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego mandat w tych organach wygasa.

Przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia (odwieszenie), następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który należy złożyć w Biurze MaOIA RP.

Złożenie wniosku związane jest z wniesieniem stosownej opłaty. W przypadku przywrócenia członkostwa po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, osoba zainteresowana jest zwolniona z powyższej opłaty.

W związku z odwołaniem stanu pandemii wnioski przyjmowane są jedynie w formie papierowej.