OPINIE TECHNICZNE MaOIARP

Zespół do spraw opinii technicznych Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pracuje w składzie:
1. Zofia Kuklis
2. Artur Moniuszko
3. Piotr Szaroszyk

Zespół składa się  z czynnych architektów IARP, a jego zadaniem jest pomoc w opiniowaniu przepisów z zakresu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów pokrewnych w przypadku konieczności wsparcia się opinią Izby Architektów w toczących się procedurach w wydziałach AiB.

Prośby o opinie techniczne można wysyłać na adres: opinie_maoiarp@izbaarchitektow.pl

1. Opinia w sprawie definicji loggi i balkonu

opinia nr 1

2. Opinia w sprawie budowy budynku gospodarczego lub garażu przy granicy działki

(§ 12 ust. 4 pkt. 3)

opinia nr 2

3. Opinia w sprawie powierzchni użytkowej antresoli oraz schodów

opinia nr3

4. Opinia w sprawie znaczenia pojęcia “gabaryt obiektu budowlanego”

opinia nr4

5. Opinia w sprawie platformy dla osób niepełnosprawnych na schodach przy wejściu do budynku

opinia nr5

6. Opinia w sprawie sytuowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stosunku do istniejącego na sąsiedniej działce budynku gospodarczego w odległości mniejszej niż 8 m

opinia nr6

7. Opinia o sytuowaniu budynku w przypadku gdy na działce sąsiedniej istnieje budynek ze ścianą pełną

opinia nr7