POZWOLENIE NA BUDOWĘ W WARSZAWIE

 

Wskazówki dotyczą wniosku i zawartości elementów projektu budowlanego składanego do organów administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Lista w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

MAOIA_warszawskie pozwolenia na budowę wskazówki

 

Uwaga!

Poniżej WSKAZÓWKI dotyczące przepisów przejściowych do dnia 19 września 2021 roku oraz INSTRUKCJA, której uważne przeczytanie bardzo polecamy.

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI WSKAZÓWEK DLA WNIOSKODAWCÓW I ARCHITEKTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W WYDZIAŁACH ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA URZĘDÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dokument jest przygotowany na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w brzmieniu obowiązującym do 19 września 2020 z możliwością stosowania na podstawie przepisów przejściowych do dnia 19 września 2021 roku.

PRZEJRZYJ, CZY JEST TO WAŻNE DLA CIEBIE

Szczególną uwagę zwracamy na fakt konieczności przygotowania wielu dokumentów przez inwestora z możliwością przejęcia ich przez architekta, ale z warunkiem ustalenia dodatkowego wynagrodzenia. Zaznaczamy to we „Wskazówkach”. Zalecamy korzystanie ze „Wskazówek” już w momencie wstępnych rozmów i negocjacji z inwestorem przed podpisaniem umowy. Dzięki temu mamy szansę uniknąć nieporozumień w realizacji umowy i określić dokładnie wynagrodzenie za naszą pracę.

CZY MUSZĘ TO WIEDZIEĆ I CZY MUSZĘ TO ROBIĆ?

W naszej Instrukcji obsługi „Wskazówek” zaznaczyliśmy kolorami:
– na zielono to, co obowiązkowo powinna/powinien przygotować architekt/architektka;
– na żółto to, co należy do inwestora/inwestorki.
Dodaliśmy kolumny, w których warto wpisać czas przewidywany na przygotowanie dokumentów i ewentualny koszt.

W razie wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań w odpowiednich urzędach i korzystania z pomocy Biura Prawnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Kolejna edycja „Wskazówek” będzie oparta na aktualnym brzmieniu Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw) uwzględniającym zmiany wprowadzone od dnia 19 września 2020 roku oraz o praktykę urzędu.

Informacje na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy:

https://architektura.um.warszawa.pl/content/warszawskie-pozwolenia-na-budowę-–-wskazówki-dla-wnioskodawców

Uchwała dotycząca zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta st. Warszawy

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2021/sierpien/LIII_1611_2021.htm

Uchwała dotycząca obszaru zabudowy śródmiejskiej

https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/uchwaly/2018-2023/1611_uch_zal_2_cz_2_kierunki_14_LIII_1611_2021.pdf