Uprawnienia

OGŁOSZENIE KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351) został wyznaczony: 

 

 • w sesji letniej na dzień 10 czerwca 2022 r. o godz. 10:00
 • w sesji zimowej na dzień 2 grudnia 2022 r. o godz. 10:00

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 

 • w sesji letniej przypada na dzień 10 marca 2022 r.
 • w sesji zimowej przypada na dzień 2 września 2022 r.

 

Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że powyższe terminy składana wniosków dotyczą zarówno wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, jak i wniosków o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej.

Egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19

Sesja letnia 2022 – Informacja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego po zniesieniu stanu epidemii, a ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego (co miało miejsce 16 maja 2022 r.) przedmiotowe Wytyczne obowiązują jedynie w zakresie Sekcji 1 bez obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych.(https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/egzamin_na_uprawnienia_budowlane_w_specjalnosci_architektonicznej_egzamin_na_uprawnienia_budowlane_,328 )

Sesja letnia 2022 – Wytyczne (Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architek  )

Sesja letnia 2022 – Pismo MRiT  (Pismo MRiT dot. wytycznych w sprawie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem  )

 
 
 
 
 

STANOWISKO KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP DOT. BRAKU WYMAGANEJ KSIĄŻKI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

stanowisko-okk-maoia-rp-dot-braku-wymaganej-ksiazki-praktyki-zawodowej

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! W związku z przyjęciem przez Krajową Radę Izby Architektów RP Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, od sesji zimowej 2022 r. oraz w sesjach następnych, obowiązuje uaktualniony wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że powyższe terminy składana wniosków dotyczą zarówno wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, jak i wniosków o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej.

Zgodnie z informacją z dnia 25 lutego br.  przekazaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP, o podjęciu przez Krajową Radę  IARP w dniu 23 lutego 2022 r. Uchwały w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zmienia się wysokość obowiązujących opłat (nowe kwoty obowiązują od dnia 24 lutego 2022 r.)

W specjalnościach:

 1. do projektowania bez ograniczeń;
 2. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 3. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1240,00 zł;
 • II rata za egzamin (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1240,00 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 730,00 zł;

W specjalnościach:

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 2. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1860,00 zł;
 • II rata (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1860,00 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym, można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 1070,00 zł.

Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed dniem 24 lutego 2022 roku mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

II (drugą) ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu (zgodnie z art. 12 ust. 5d. ustawy Prawo budowlane), przy czym UWAGA, stosowna opłata powinna znaleźć się na rachunku bankowym najpóźniej na 14 dni przed egzaminem. Brak wpłaty w terminie jest traktowane jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu.

Informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2022 roku, w tym m.in. :

znajdują się pod linkiem:

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IA RP

Wszystkie informacje na temat potrzebnych dokumentów znajdują się w formularzu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (u dołu strony).

Przy dokumentowaniu praktyk zawodowych za pomocą książki praktyki zawodowej, prosimy o przygotowanie dwóch osobnych zestawień – praktyki przy budowie oraz praktyki przy sporządzaniu projektów (do pobrania u dołu strony).

Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w kartonowej teczce A4 zamykanej „na gumkę”.

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy biura:

11.00 – 17.00 poniedziałek, wtorek

11.00 – 16.00 środa, czwartek

11.00 – 14.00 piątek

w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3 B, I piętro – (wejście od ul. św. Szczepana), tel. (22) 856 21 28.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

Informacji udziela pani Milena Sokołowska-Harasim.

Dyżury:

poniedziałek: 12.30 – 17.00.

wtorek: 13.30 – 18.00.

środa: 12.00 – 16.30.

czwartek: 12.00 – 16.30.

Telefon: (22) 856-74-21

Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

wniosek-o-ponowne-przystapienie-do-egzaminu  o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej  (pdf)

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (pdf)

Od 7 maja 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. W rozporządzeniu tym zamieszczono zaktualizowany wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej: wzor-oswiadczenia-potwierdzajacego-odbycie-praktyki-zawodowej-od-07-05-19

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (pdf)

Ankieta dla absolwentów  (ankieta została wprowadzona przez Krajową Radę Izby Architektów RP dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych – jest dobrowolna i anonimowa oraz nie pozostaje w MAOIA RP tylko zostaje przekazana do KRIA RP. Wypełnienie/niewypełnienie w/w ankiety nie ma wpływu na postępowanie kwalifikacyjne.)