Internetowy zbiór geo-danych

PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html

GEOPORTAL i E-MAPA

https://polska.e-mapa.net/

http://mapy.geoportal.gov.pl/

Zawierają m.in. dane planistyczne, geologiczne, archeologiczne, dane nt. infrastruktury podziemnej i nadziemnej, projektowane/budowane drogi, dane z rejestrów GUNB, dane geodezyjne (rzędne terenu, klasyfikację gruntów). Od 12 maja 2020 r. dostępne są 5-warstwowe mapy tematyczne: administracyjna, ogólnogeograficzna, krajobrazowa, hydrograficzna i sozologiczna.

Filmy instruktażowe jak korzystać z Geoportalu: – https://www.youtube.com/user/GUGiKPL

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH

https://zsin.gugik.gov.pl/Start/

USŁUGA LOKALIZACJI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH (ULDK)

Lokalizacja przestrzenna wskazanej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków.

http://uldk.gugik.gov.pl/