Zapisy do IARP

Wnioski dotyczące przyjęcia w poczet członków Izby > wniosek o wpis na listę członków przyjmowane są najpóźniej na 15 dni przed terminem najbliższej sesji. Umożliwi to rozpatrzenie sprawy w – najkrótszym z możliwych – terminie.
Oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku  o przyjęcie do IARP potrzebne są:
  1. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dot. obywateli innego państwa), oryginał do wglądu.
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).
  3. kserokopia decyzji o nadaniu uprawnień (oryginał do wglądu).
  4. pełnomocnictwo (w przypadku osób zamieszkujących poza granicami RP – oryginał).

Opłata za wpis na listę członków wynosi w 2024 r.  630 zł.

WPŁATY

Nr konta:
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A.
X Oddział w Warszawie
Wpłaty z kont zagranicznych:
SWIFT: BPKO PL PW
IBAN: PL 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367