Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Ośrodek Mediacji przy Mazowieckiej OIARP już działa.

Od 1 czerwca 2017 r. możliwa jest mediacja w postępowaniu admini­stracyjnym (dotychczas postępowanie mediacyjne mogło być przeprowadzone dopiero, gdy sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego).

Przyczyną braku akceptacji stron dla sposobu załatwienia sprawy może być niewłaściwy „przepływ informacji” między stroną postępowania a urzędem. Niezrozumienie motywów, jakimi kierował się organ administracji bądź nawet zaskakiwanie stron treścią decyzji zwiększa prawdopodobieństwo jej zaskarżenia – również w sytuacjach, gdy decyzja jest prawidłowa. Działania administracji są bardziej efektywne, jeżeli organy zachęcają strony do aktywności, budując atmosferę partnerstwa i poszanowania słusznych interesów stron. Dlatego też ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw powinna ułatwić budowanie takich relacji.

Mediacja administracyjna może być prowadzona we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala. Chodzi przede wszystkim o sprawy, w których występują strony o spornych interesach (jak np. tzw. spory sąsiedzkie lub spory długotrwałe między stronami), jak też sprawy, w których mamy do czynienia ze skomplikowanym stanem faktycznym.

Jeżeli więc charakter sprawy uzasadnia mediację (np. w sprawie jest trudny do rozwiązania spór między stronami lub stan faktyczny i prawny sprawy jest skomplikowany), organ powinien zawiadomić strony o możliwości jej przeprowadzenia.

Mediacja może być prowadzona:

Mediacja może być stosowana także w tych postępowaniach, które zo­stały wszczęte przed dniem 1 czerwca 2017 r.

Mediacja w postępowaniu administracyjnym