Orzeczenia sądu o respektowaniu prawa do utworu

III APo 2/18, Bezwzględnie obowiązujące Reguły zawarte w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów. Ochrona praw autorskich w związku z kontynuacją pracy innego architekta. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2668148 – wyrok z dnia 27 września 2018 r.

TEZA | aktualna

Architekt, otrzymując zlecenie, którego przedmiotem jest kontynuacja pracy innego architekta, każdorazowo powinien porozumieć się z autorem dzieła. Jak wynika z treści art. 16 u.p.a.p.p., przeniesienie majątkowych praw autorskich przez twórcę na inny podmiot nie zrywa więzi twórcy z jego utworem z tytułu posiadania niezbywalnych, osobistych praw autorskich do utworu. Oznacza to, że bez zgody i nadzoru twórcy podmiot realizujący utwór nie może zmieniać tego utworu w sposób naruszający jego sposób wyrażenia, a także, że realizacja utworu nie może naruszać integralności tego utworu. Korzystanie zatem z cudzego utworu nie może godzić w żaden z elementów autorskich praw osobistych, które są prawami niezbywalnymi.

Orzeczenia sądu o respektowaniu prawa do utworu