Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
xxx
“6. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia udziału poszczególnych faz opracowań w łącznym koszcie prac projektowych lub ustalenia kosztu opracowań projektowych zlecanych odrębnie, stosuje się następujące wartości procentowe, dostosowując udział procentowy do specyfiki inwestycji:
1) projekt koncepcyjny – 7–15% wartości prac projektowych,
2) projekt budowlany – 30–45% wartości prac projektowych,
3) projekt wykonawczy – 40–60% wartości prac projektowych
– przy czym suma wartości składowych prac projektowych liczona w procentach wynosi 100%.”