Konkurs: Katowicki HUB gamingowo-technologiczny

Wątpliwości w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla II etapu inwestycji: „Dzielnica nowych technologii – Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”, obejmującego obiekt z halami produkcyjnymi na potrzeby branży gamingowej oraz zagospodarowania terenów przyległych.

Analiza treści regulaminu konkursu https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/pn/kisakatowice/demand/notice/public/85899/details  nasunęła pewne wątpliwości i obawy środowiska architektów, co do rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym postępowaniu, których listę przedstawiamy poniżej:

1. Treść załączników konkursu nie realizuje istotnego postanowienia zawartego w pkt. 14 ust.1 Regulaminu konkursu zgodnie z którym konkurs prowadzony będzie z poszanowaniem autorskich praw majątkowych i osobistych Uczestników konkursu.
Mianowicie zgodnie z treścią załącznika nr 17 Uczestnik konkursu:

a) Ponosi ryzyko odpowiedzialności za roszczenia kierowane przez osoby trzecie w zakresie praw autorskich, bez względu na ich zasadność tj. także w razie skierowania bezzasadnych roszczeń przez osoby trzecie ponosi pełną odpowiedzialność w tym koszty wszczętych postepowań sądowych i ich obsługi prawnej,
b) Wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji Pracy konkursowej oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie Pracy konkursowej z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy,
c) Wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do Pracy konkursowej oraz ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
d) Udziela Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania w jego imieniu praw osobistych do Pracy konkursowej. Wspomniane postanowienie umożliwia Zamawiającemu udzielanie w imieniu Uczestnika konkursu dalszych upoważnień do wykonywania przez podmioty wskazane przez Zamawiającego praw osobistych Uczestnika konkursu do Pracy konkursowej.
e) Zobowiązuje się również do niewykonywania we własnym zakresie autorskich praw osobistych.
f) Zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej.

2. Warunek w zakresie doświadczenia, wymaganego przez Zamawiającego, sformułowany w treści Regulaminu jako:
„w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, co najmniej jedną usługę projektową polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obiektu kubaturowego, na podstawie której zrealizowano lub realizowane są prace budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł brutto.” w sposób istotny zawężą krąg potencjalnych uczestników konkursu, co może budzić wątpliwości co transparentności postępowania konkursowego. Ponadto taki sposób ukształtowania wymagań Zamawiającego w istocie nie prowadzi do wykazania realnego doświadczenia zawodowego przy projektowaniu podobnych inwestycji.
Wydaje się, że na etapie konkursu jest to wymaganie zbędne, bowiem nie służy wyselekcjonowaniu pracy o najlepszych walorach architektoniczno – urbanistycznych.

Zachęcamy Zamawiającego do skorzystania z dobrodziejstwa przewidzianego w treści art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz skorygowania Regulaminu konkursu w zakresie powyżej wskazanym. Jest to działanie racjonalne z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych, służy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zapewni większą liczbę potencjalnych uczestników, a także wpłynie na różnorodność rozwiązań prezentowanych w pracach konkursowych. Tym samym przyniesie wiele pożądanych skutków dla Zamawiającego i przyszłych użytkowników.

Do czasu wprowadzenia w/w zmian nie rekomendujemy udziału w przedmiotowym konkursie członkom Izby Architektów RP.