Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/maoia/single.php on line 6
Sprostowanie dotyczące stosowania normy PN-ISO 9836:1997

Po dokonaniu ponownej analizy zagadnienia, w zakresie stosowania normy  PN-ISO 9836:1997 (Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych) przekazujemy zmodyfikowane stanowisko w stosunku do treści opinii prawnej zamieszczonej na stronie MaOIARP. W szczególności należy wziąć pod uwagę treść art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 505)  (dalej „Ustawa”) Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną – na zasadzie wyłączności – symbolem PN. Ponadto art. 5 ust 3 Ustawy stanowi, iż stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Odnosząc się do normy PN-ISO 9836:1997 (Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych), należy wskazać, iż na obowiązek stosowania tej normy w zakresie obliczania powierzchni w stosunku do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych wskazuje § 11 ust.2 w związku z § 8 ust.2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wydanym na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) dalej („Rozporządzenie”) Mamy zatem do czynienia z sytuacją, gdzie stosowanie PN staje się obligatoryjne z uwagi na jej przywołanie w przepisie rangi Rozporządzenia, które jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z treścią § 1 Rozporządzenia  „Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych” . Zatem stosowanie normy PN-ISO 9836:1997 jest obligatoryjne jedynie na potrzeby sporządzania projektu budowlanego i  nie obejmuje etapów następujących po wykonaniu robót budowlanych, jak w szczególności przygotowanie dokumentacji powykonawczej czy inwentaryzacji na potrzeby wyodrębnienia samodzielnych lokali.

Polski Komitet Normalizacji wycofał normę PN-ISO 9836:1997 zastępując ją  nową normą PN-ISO 9836:2015-12 – „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. Jednakże nowa norma nie ma umocowania w Rozporządzeniu,  wobec czego,  do czasu dokonania stosownej nowelizacji przedmiotowego aktu prawnego w zakresie nim określonym powinna być stosowana norma PN-ISO 9836:1997. Zwrócić należy przy tym uwagę na konieczność monitorowania zmian w Rozporządzeniu, jak również, w zależności od dokonywanych pomiarów, także w innych aktach prawnych.

Informujemy ponadto, że żądania potwierdzenia przez architekta „za zgodność ze stanem faktycznym” np. rzutu kondygnacji z wyszczególnionym lokalem nie jest oparte na obowiązującym przepisie prawa, zatem nie ma charakteru wiążącego, o ile nie wynika z umowy lub innego zobowiązania cywilnoprawnego.

Niniejsze pismo nie stanowi wiążącej wykładni prawa, a jedynie opinię przedstawiającą pogląd Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w omawianym zakresie.

Sprostowanie dotyczące stosowania normy PN-ISO 9836:1997