Obowiązek sprawdzania uprawnień przez urząd potwierdzony wyrokiem sądu

Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem pozwolenia na budowę powinien dokładnie sprawdzić, czy projekt budowlany został sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 listopada 2019 r. II SA/Kr 801/19 głosi, iż podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Również z art. 81 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wynika obowiązek organów administracji architektoniczno – budowlanej kontrolowania posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-kr-801-19-obowiazek-weryfikacji-posiadanych-522840462

Obowiązek sprawdzania uprawnień przez urząd potwierdzony wyrokiem sądu