Archiwum kategorii: kategoria06

Opinie zespołu ds opinii technicznych przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP

Zespół składa się  z czynnych architektów IARP, a jego zadaniem jest pomoc w opiniowaniu przepisów z zakresu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów pokrewnych w przypadku konieczności wsparcia się opinią Izby Architektów w toczących się procedurach w wydziałach AiB.

Opinie wydawane przez Zespół znajdują się w zakładce <OPINIE TECHNICZNE MAOIARP>

W zakładce dodano Opinię w sprawie budowy budynku gospodarczego lub garażu przy granicy działki