Praca dla 2 osób na stanowiskach urzędniczych w Dzielnicy Wawer

Informacja o naborze kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze – Główny specjalista ds. architektury i urbanistyki w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer. Aplikacje można składać do dnia 15.07.2020r. za pośrednictwem systemu e-rekrutacji dostępnego pod adresem https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności:

Charakterystyka pracy:

 Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących
ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Kodeks cywilny, ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu oraz poza nim. Budynek wyposażony w podjazd oraz windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Na parterze budynku usytuowana toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niewidomych, słabowidzących i niesłyszących.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą klienta, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Praca dla 2 osób na stanowiskach urzędniczych w Dzielnicy Wawer