Archiwum kategorii: ogłoszenia biura

Na naszym kanale YouTube

Szkolenie dla Architektów Mazowieckiej OIARP z zagadnień Prawa Budowlanego, poprowadzone przez mec. Monikę Paśnicką.

Zakres merytoryczny: przepisy ogólne, definicje, zasady projektowania i użytkowania, odstępstwa, uczestnicy procesu (obowiązki, strony postępowania), pozwolenia na budowę, wygaśnięcia, obiekty zabytkowe, dziennik budowy, BIOZ, naruszenia Ustawy, legalizacja uproszczona, postępowanie naprawcze.

Część I: https://www.youtube.com/watch?v=i83Mbe6WBEs&t=17s

Część II: https://www.youtube.com/watch?v=KO8XNkyQvOE&t=4s

 

 

Informacja dla ARCHITEKTÓW IARP – OPIEKUNÓW STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

ARCHITEKTÓW IARP zainteresowanych przyjęciem studentów na czteromiesięczną praktykę prosimy o rejestrowanie się przez system  za pośrednictwem linku:  https://praktyki.izbaarchitektow.pl/

W odpowiedzi na:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Dziennik Ustaw z dnia 22 lipca 2019 r. Poz. 1359 Izba Architektów RP stworzyła system informatyczny do obsługi praktyk zawodowych pod patronatem IARP dla studentów szkół architektury określając warunki jego funkcjonowania ze strony Izby Architektów RP. Studenckie praktyki zawodowe służą edukacji architektonicznej przyszłych architektów poprzez doskonalenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć akademickich. Praktyka zawodowa – architektoniczna odbywa się poza uczelnią i z udziałem Izby Architektów RP w oparciu o infrastrukturę BIUR PROJEKTÓW. Wszystkie czynności związane z aplikacją do odbycia praktyki i potwierdzenie wyników praktyki odbywają się elektronicznie za pośrednictwem – Systemu Studenckich Praktyk Zawodowych (SSPZ) IARP. Czytaj dalej Informacja dla ARCHITEKTÓW IARP – OPIEKUNÓW STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC Architekta

W systemie IARP uruchomiony został nowy wniosek ubezpieczeniowy, umożliwiający zaktualizowanie zawodowej ochrony architektów na kolejne 12 miesięcy. Aby zachować ciągłość polisy wniosek trzeba złożyć do 14 kwietnia.
Dlaczego dopełnienie formalności w terminie jest tak istotne? Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony. To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, w tym także majątkowej.
Link do polisy:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia. Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.
Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej, oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kolejna rata składki ubezpieczeniowej OC Architekta za rok 2023 powinna zostać zapłacona do 14 kwietnia 2023. Prosimy o dopilnowanie tego ważnego terminu.

Zespół opiniujący działa przy Mazowieckiej OIARP

Powołano zespół do spraw opinii technicznych Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w składzie:
1. Zofia Kuklis
2. Artur Moniuszko
3. Piotr Szaroszyk

Zespół składa się  z czynnych architektów IARP, a jego zadaniem jest pomoc w opiniowaniu przepisów z zakresu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów pokrewnych w przypadku konieczności wsparcia się opinią Izby Architektów w toczących się procedurach w wydziałach AiB.

Poniżej opinia dotycząca definicji loggi i balkonu.

opinia w przedmiocie ustalenia definicji elementów budynku -loggi i balkonu