Interwencja MaOIA w sprawie warunków przetargu na dokumentację projektową

Pełnobranżowa dokumentacja dla budynku Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu – pismo MaOIA z 27 marca 2020 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2020 roku 

l.dz. MA/BO/………../2020

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny 

ul. Solna 10  61-736 Poznań

Dot.  warunków przetargu na Usługę wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku dla Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu.

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do treści warunków przetargu  na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku dla Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP zwraca uwagę na następujące warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, które są rażąco niekorzystne dla potencjalnych Wykonawców, a także, w dłuższej perspektywie, niekorzystne dla Zamawiającego:

  1. Terminy zapłaty wynagrodzenia za prace projektowe zostały uregulowane w sposób rażąco niekorzystny dla Wykonawców, którzy mimo wykonania etapu koncepcyjnego po 55 dniach od dnia zawarcia umowy, nie otrzymają należnego wynagrodzenia za tę część dokumentacji, bowiem płatność za koncepcję została połączona z płatnością za projekt budowlany tj. we wrześniu 2020 roku. Jest to praktyka dotychczas niespotykana, która powoduje konieczność kredytowania przez Wykonawcę prac projektowych przez okres kilku miesięcy. Należy mieć na względzie, że wedle warunków przetargu, Wykonawca już na wstępie zostaje obciążony koniecznością wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia stosownie do treści § 11 umowy, a następnie ma obowiązek finansować realizację zamówienia publicznego przez okres kilku miesięcy. Powyższe unormowanie może okazać się dla Wykonawcy zbyt dużym wyzwaniem, powodując niedotrzymanie terminów lub całkowity brak realizacji zamówienia, ze szkodą dla wszystkich uczestników, w tym także Zamawiającego.
  2. Postanowienia umowy dotyczące wynagrodzenia za realizację nadzoru autorskiego nie służą wskazaniu rzeczywistej ceny tej usługi, która jest przewidywana do realizacji na okres do 3 lat, dodatkowo zawierając zapis o konieczności świadczenia tej usługi nieodpłatnie zgodnie z treści § 2 ust. 3 lit b: „w przypadku wydłużania się okresu realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji robót, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie określone warunkami Umowy”. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest kalkulowanie ceny za pełnienie nadzoru autorskiego w sposób godzinowy lub okresowy np. za 1 miesiąc. W takim przypadku Strona umowy płaci lub otrzymuje wynagrodzenie, za faktycznie wykonaną usługę. Ukształtowanie wynagrodzenia za nadzór autorski w sposób zawarty w SIWZ powoduje, że jedna ze stron otrzyma nienależne świadczenie, zaś druga Strona będzie świadczyć w sposób bezzasadny. Powyższe unormowanie przypomina bardziej zakłady losowe lub rodzaj spekulacji finansowej i zdecydowanie nie służy kształtowaniu tzw. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź mailowa z Prokuratury w Poznaniu przyszła 21 kwietnia 2020 i miała następującą treść:

Sent: Tuesday, April 21, 2020 10:24 AM
To: ‘Mazowiecka’
Subject: RE: dotyczy przetargu – prokuratura w Wągrowcu

Szanowni Państwo

Dziękujemy za uwagi zgłoszone w korespondencji mailowej z dnia 27.03.2020r.
Z uwagi na wpływ niniejszej korespondencji w dniu 30.03.2020r. już po otwarciu ofert, ustosunkowanie się do niniejszych zastrzeżeń pozostaje bezprzedmiotowe.

Karolina Bukowska
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu