Interwencja MaOIA w sprawie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2020 roku

Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

Dot. warunków przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do treści warunków przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP zwraca uwagę na następujące warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, które są rażąco niekorzystne dla potencjalnych Wykonawców, a także, w dłuższej perspektywie, niekorzystne dla Zamawiającego:

Terminy zapłaty wynagrodzenia za prace projektowe zostały uregulowane w sposób rażąco niekorzystny dla Wykonawców, którzy pierwszą płatność za prace realizowane przy realizacji zamówienia otrzymają po kilku miesiącach. Przy czym czas realizacji tego etapu nie jest uzależniony od działania lub zaniechania Wykonawcy, bowiem w znacznej mierze zależy od Zamawiającego (jako właściwego do wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Jest to praktyka dotychczas niespotykana w zamówieniach publicznych, która powoduje konieczność kredytowania przez Wykonawcę prac projektowych przez okres wielu miesięcy. Należy mieć na względzie, że wedle warunków przetargu, Wykonawca już na wstępie zostaje obciążony koniecznością wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia stosownie do treści § 12 umowy, a następnie ma obowiązek finansować realizację zamówienia publicznego aż do wydania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe unormowanie może stanowić pole do nadużyć ze strony Zamawiającego, który ma bezpośredni wpływ na terminowość w/w decyzji administracyjnych, co może okazać się dla Wykonawcy zbyt dużym wyzwaniem, skutkując niedotrzymaniem terminów wskazanych w treści umowy lub powodując całkowity brak realizacji zamówienia, ze szkodą dla wszystkich uczestników zamówienia publicznego, w tym także Zamawiającego.

Negatywnie należy ocenić zawarcie w przedmiocie umowy zakresu „uzyskanie wimieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę”, bowiem jest to świadczenie w znacznej mierze bardziej zależne od działania lub zaniechania Zamawiającego niż działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca decyduje o treści przygotowanego wniosku oraz treści projektu architektoniczno- budowlanego, jednakże nie ma wpływu na sposób działania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, które są właściwe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jako zadania Starosty realizowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy .

Postanowienia umowy dotyczące momentu nabycia praw autorskich do dokumentacji projektowej nie odnoszą się do chwili zapłaty za tą dokumentację, bowiem zgodnie z treścią projektu umowy, prawa autorskie przechodzą w chwili odebrania dokumentacji przez Zamawiającego. Jest to zapis rażąco niekorzystny dla Wykonawców, którzy zostają w ten sposób pozbawieni praw do dokumentacji bez świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tej dokumentacji i zbycie praw autorskich majątkowych. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, gwarantującym poszanowanie praw obydwu Stron umowy, jest postanowienie umowy definiujące moment przejścia praw autorskich majątkowych, jako chwilę zapłaty wynagrodzenia za daną część dokumentacji projektowej.

Z powyższych względów tutejsza Izba nie rekomenduje udziału w przedmiotowym przetargu oraz wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec propagowania w/w praktyk w zamówieniach publicznych, które nie gwarantują poszanowania praw Wykonawców, co w dłuższej perspektywie może powodować trudności z realizacją zamówienia i problemy także dla Zamawiającego. Jednocześnie Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów wnosi o ponowną analizę i zmiany zapisów zawartych w SIWZ tak, aby zapisy te zachowywały symetrię w relacjach Zamawiający Wykonawca, co niewątpliwie służyć będzie prawidłowemu wykonaniu prac zleconych z funduszy publicznych.