Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o prowadzonych pracach legislacyjnych

Celem nowelizacji jest dodanie przepisów przejściowych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykaz prac legislacyjnych Ministra zawiera projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Prowadzony jest na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W załączeniu WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH pobrany ze strony:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wykaz-prac-legislacyjnych

gdzie w pozycji nr 58 znajduje się opis prac legislacyjnych:

Celem nowelizacji jest dodanie przepisów przejściowych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wdraża cześć przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153, z 18.06.2010, str. 13, z późn. zm.). Obecnie panująca sytuacja epidemiologiczna na terenie całego kraju, powoduje negatywny wpływ na wiele gałęzi gospodarki, co w konsekwencji przekłada się na wydłużone działanie organów państwowych. Aby zniwelować możliwe w tym przypadku problemy z terminowym rozpatrzeniem wniosków o pozwolenie na budowę, odrębne wnioski o zatwierdzenie projektu budowlanego, zatwierdzenie projektu budowlanego itd., proponuje się dodanie przepisów przejściowych do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, co zminimalizuje konieczność zmian projektowych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej (zmiana wartości wskaźnika EP oraz wartości współczynnika przenikania ciepła U od 31 grudnia 2020 r.).

Sprawę prowadzą:

Justyna Kozuń – starszy specjalista w wydziale Efektywności i Transformacji Energetycznej, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; 

Barbara Oskwarek – starszy specjalista w wydziale Efektywności i Transformacji Energetycznej, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

Barbara Wąsowska – naczelnik wydziału Efektywności i Transformacji Energetycznej, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii