Ostrzeżenie przed udziałem w konkursie

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu.

W związku z ogłoszonym konkursem realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu, w świetle uzasadnionego przypuszczenia, że warunki konkursu naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogą mieć wpływ na wynik konkursu oraz zawierają niekorzystne warunki przeniesienia na zamawiającego praw autorskich do pracy konkursowej oraz przyszłej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, poprzez:

  1. wprowadzenie w regulaminie konkursu niekorzystnych warunków przeniesienia praw autorskich i udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych, w szczególności powodujących możliwość zlecenia wykonania docelowej dokumentacji projektowej osobie trzeciej, niebędącej autorem pracy konkursowej;
  2. zastosowania przez zamawiającego, nieprzewidzianego przepisami ustawy p.z.p., trybu wykluczania uczestników konkursu, w sytuacji, gdy po stronie zamawiającego istnieje konflikt interesów, w rozumieniu art. 56 ustawy p.z.p.;
  3. dopuszczeniu możliwości zlecenia wykonania dokumentacji projektowej przez osoby nieposiadające prawa wykonywania zawodu architekta;

a tym samym mających wpływ na warunki wykonywania zawodu architekta, Krajowa Rada Izby Architektów RP przedstawia analizę i uzasadnienie w powyższym zakresie, celem rekomendowania członkom izby rozważenia ryzyka prawnego i faktycznego związanego z decyzją o udziale w ww. konkursie.

Poniżej UZASADNIENIE: