Zasady postępowania w procedurze uzgodnień konserwatorskich

Zasady postępowania w procedurze uzgodnień konserwatorskich dokonywanych u Stołecznego Konserwatora Zabytków, przyjęte na spotkaniu roboczym z Dyrektorem SKZ w siedzibie Mazowieckiej O. Izby Architektów RP w maju 2015 r.

  1. Obowiązują różne tryby postępowania dla zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i do Rejestru Zabytków: zabytek wpisany do rejestru, obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ), obiekt znajdujący się na terenie zespołu budowlanego lub układu urbanistycznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków.  Wynikają one z odpowiednich przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Prawa budowlanego.
  2. W przypadku Zabytku ujętego w GEZ lub znajdującego się na terenie ujętym w GEZ, uzgodnienie jest dokonywane za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury właściwego dla lokalizacji zabytku, niezależnie od ewentualnego wcześniejszego uzyskania zaleceń konserwatorskich.
  3. Wystąpienie o zalecenia konserwatorskie nie jest obowiązkowe. Organ ochrony zabytków może wydać zalecenia konserwatorskie właścicielowi lub posiadaczowi zabytku określające sposób korzystania z zabytku jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą  być wprowadzone w tym zabytku. Zalecenia konserwatorskie mogą stanowić  krok wstępny przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (podjęcie robót budowlanych). Zalecenia konserwatorskie mogą być wydane w stosunku do każdego zabytku, czyli obiektu, który spełnia definicję zabytku zawarta  w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  4. Rekomenduje się występowanie o zalecenia konserwatorskie w przypadku obiektów  wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w GEZ lub znajdujących się na terenie ujętym w GEZ, w sytuacji, gdy obiekt ma być poddany istotnym zmianom.
  5. Do wniosku o zalecenia konserwatorskie wskazane jest dołączenie rysunków, szkiców i schematów określających ideę planowanych przekształceń. Jest to znaczne ułatwienie dla SKZ przy formułowaniu zaleceń, co przyspiesza postępowanie.
  6. W miarę możliwości, w przypadkach kontrowersyjnych i mogących budzić wątpliwości, po złożeniu wniosku o zalecenia konserwatorskie, a przed zajęciem przez SKZ stanowiska, możliwe jest umówienie spotkania z Dyrektorem SKZ dla szczegółowego omówienia projektu i uzgodnienia rozwiązań kompromisowych oraz modyfikację samego wniosku. Prośbę o spotkanie można kierować telefonicznie lub drogą e-mailową po około 2 tygodniach od dnia złożenia wniosku.
  7. W przypadkach obiektów zabytkowych z Rejestru Zabytków, w wielu sytuacjach konieczne jest uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. SKZ, zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane wydaje opinię odnośnie udzielenia w/w odstępstwa w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.
  8. W każdym z przypadków wystąpienia o zalecenia konserwatorskie, składający wniosek powinien złożyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, a jeśli występuje w imieniu władającego, oprócz ww. oświadczenia powinien dołączyć upoważnienie do występowania w jego imieniu.