Obszar zabudowy śródmiejskiej w Warszawie

Rada m. st.  Warszawy zatwierdziła nowe Studium. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy pozwoliła na zaproponowanie granic obszaru zabudowy śródmiejskiej.

W takiej zabudowie prawo dopuszcza stosowanie szczególnych parametrów technicznych dla budynków. Przede wszystkim:

  • można skrócić o połowę minimalną odległość przesłaniania – dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (czyli np. budynków mieszkalnych, biurowców, obiektów handlowych);
  • można skrócić o połowę minimalny czas nasłonecznienia – dla mieszkań, żłobków, przedszkoli, szkół oraz dla placów zabaw;
  • nie wymaga się minimalnego czasu nasłonecznienia dla mieszkań 1-pokojowych (kawalerek)

Zabudowa śródmiejska:

  • umożliwia tworzenie klasycznej, pierzejowej zabudowy miejskiej wzdłuż ulic i placów o wąskich przekrojach;
  • pozwala na uzupełnienie zabudowy w historycznie ukształtowanych częściach miast i sąsiadujących z zabudową historyczną;
  • ułatwia bardziej elastyczne projektowanie budynków;
  • umożliwia lokalizowanie budynków bliżej siebie, ale nie powoduje zwiększenia intensywności zabudowy i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej (projektant nie może przekroczyć maksymalnej/minimalnej wartości tych wskaźników, ustalanej w planie miejscowym albo w decyzji o warunkach zabudowy);
  • nie przesądza o możliwości zabudowy terenu, gdyż taka możliwość wynika z planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy;
  • ułatwia lokalizowanie nowych placów zabaw oraz szkół, żłobków i przedszkoli w sąsiedztwie istniejącej zwartej zabudowy

Uchwała dotycząca zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta st. Warszawy

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2021/sierpien/LIII_1611_2021.htm

Uchwała dotycząca obszaru zabudowy śródmiejskiej

https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/uchwaly/2018-2023/1611_uch_zal_2_cz_2_kierunki_14_LIII_1611_2021.pdf

Z propozycją granic obszaru zabudowy śródmiejskiej można zapoznać się w serwisie informacyjnym Urzędu m.st. Warszawy pod linkiem:

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania&L=PL&X=7508088.327594727&Y=5788142.569500487&S=2&O=0&T=7200230fc27ffffffe010700x17