Szkolenie dla członków MaOIARP – ocena oddziaływania na środowisko

Dnia 22 czerwca 2022 r. w godzinach 16.00 – 19.00 zapraszamy Państwa na – bezpłatne dla członków MaOIARP – szkolenie on line pt.:  

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym 

z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach w szczególności z omówieniem przedsięwzięć związanych z inwestycjami kubaturowymi.

Spotkanie poprowadzi p. Anna Kosak.

Aby zarejestrować się należy wysłać zgłoszenie na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, W temacie maila należy podać datę szkolenia i temat oraz imię i nazwisko, wg wzoru:

22.06_ocena_oddziaływania_Adam_Kowalski

Liczba miejsc ograniczona. 

Szczegółowe informacje związane z instalacją programu konferencyjnego (ZOOM lub  Google Hangouts), a także dane dotyczące formy spotkania zostaną przesłane na Państwa adres mailowy wskazany w bazie danych.

Zajęcia pozwolą uczestnikom zapoznać się z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

W trakcie spotkania omówione zostaną również aspekty praktyczne związane z ww. procedurami, zagadnienia związane z klimatem oraz bioróżnorodnością w ocenach oddziaływania na środowisko oraz zasady oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 w kontekście ostatnich zaleceń UE i GDOŚ. 

Zagadnienia prezentowane na warsztatach uwzględniają:

– aktualne i najnowsze zmiany przepisów ocen oddziaływania na środowisko.

– orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

– zasady dobrej praktyki w ocen oddziaływania na środowisko.

Program

 • zasady funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) – aktualne orzecznictwo i przepisy przejściowe;
 • kwalifikacja przedsięwzięć w zakresie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z omówieniem różnych przypadków;
 • przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych grup przedsięwzięć;
 • co zawiera wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
 • wymagania dla osób uprawnionych do sporządzania KIP i ROŚ; 
 • terminy w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • rola organów opiniujących i uzgadniających; 
 • prawa przysługujące stronie postępowania i społeczeństwu w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; 
 • inwentaryzacja dendrologiczna – szczegółowość na etapie OOŚ;
 • inwentaryzacja przyrodnicza – terminy wykonania, czas trwania i metodyka;
 • procedura oceny oddziaływania na obszary Natury 2000 – III grupa przedsięwzięć;
 • ocena oddziaływania na środowisko na etapie wydawania decyzji budowlanych – ponowna ocena oddziaływania na środowisko – kiedy, po co i dlaczego;
 • możliwości odwoławcze i zaskarżenia decyzji środowiskowej lub decyzji odmawiającej wydania uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia – postępowanie w organie II instancji – kto jest stroną postępowania;
 • studia przypadku, dyskusje:
 • studia przypadku różnych postępowań w sprawie procedury środowiskowej, 
 • praktyczne wskazówki – jak szybko i skutecznie przejść/przeprowadzić procedurę? 
 • analiza dokumentacji (KIP, ROŚ), 
 • jaka wiedza specjalistyczna jest niezbędna przy opracowywaniu dokumentacji środowiskowych ,
 • zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – studia przypadków zapisów różnych decyzji, konsekwencje błędnych zapisów, orzecznictwo,
 • zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy wydanie nowej – analiza przypadku.

Po szkoleniu uczestnik będzie dysponował wiedzą:

 • co musi zawierać dokumentacja składana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
 • jak przebiega proces oceny oddziaływania na środowisko, 
 • jakie terminy na rozstrzygnięcie mają poszczególne organy: organ wydający decyzję, organy opiniujące i uzgadniające oraz w jakim zakresie merytorycznym działa każdy z organów,
 • na co zwrócić szczególną uwagę przy opracowywaniu KIP, żeby szybko uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • ryzyka związanego z procedurą uzyskania decyzji środowiskowej, mające wpływ na dalszy proces inwestycyjny,
 • na co zwrócić uwagę przy staraniu się o dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych. 

Po szkoleniu uczestnik potrafi:

 • dokonać analizy sytuacji i podjąć decyzję, czy podmiot będzie musiał uzyskać decyzję środowiskową dla danej inwestycji,
 • opracować harmonogram czasowy realizacji inwestycji.

Metody szkoleniowe:

Omawianie przykładów/studia przypadków, wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Ekspert prowadzący szkolenie:

Anna Kosak – trenerka, konsultantka i czynna zawodowo specjalistka – praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, od ponad 20 lat współpracuje z administracją publiczną, projektantami, przedsiębiorcami, architektami.

Doświadczenie zawodowe – m.in. w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska, oceny oddziaływania na środowisko, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego. Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska, w tym głównie z uwagi na bezpośredni udział w prowadzeniu postępowań ocenowych i wydawaniu decyzji z ramienia organów samorządowych i rządowych (Wojewoda Małopolski, UM Krakowa, RDOS w Krakowie) oraz opracowywanie dokumentacji środowiskowych w sektorze prywatnym na każdym etapie procesu inwestycyjnego – zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla szerokiego grona podmiotów w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce. Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na przełożenie teorii na praktykę i poszukiwanie najlepszego rozwiązania w sytuacjach niestandardowych. 

Adresaci:

Inwestorzy, projektanci, architekci, urzędnicy wydający decyzje środowiskowe lub uczestniczący w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, pracownicy instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, wykonawcy raportów, p, wszyscy inni zainteresowani tą tematyką.