Archiwum kategorii: Szkolenia

Na naszym kanale YouTube

Szkolenie dla Architektów Mazowieckiej OIARP z zagadnień Prawa Budowlanego, poprowadzone przez mec. Monikę Paśnicką.

Zakres merytoryczny: przepisy ogólne, definicje, zasady projektowania i użytkowania, odstępstwa, uczestnicy procesu (obowiązki, strony postępowania), pozwolenia na budowę, wygaśnięcia, obiekty zabytkowe, dziennik budowy, BIOZ, naruszenia Ustawy, legalizacja uproszczona, postępowanie naprawcze.

Część I: https://www.youtube.com/watch?v=i83Mbe6WBEs&t=17s

Część II: https://www.youtube.com/watch?v=KO8XNkyQvOE&t=4s

 

 

Zapraszamy na szkolenie z zagadnień Prawa Budowlanego

Agenda:

I część

19.04.2023 r. w godzinach od 17:00 – 19:00
Zakres merytoryczny: Przepisy ogólne, definicje, zasady projektowania i użytkowania, odstępstwa, uczestnicy procesu – obowiązki, strony postępowania, pozwolenia na budowę, wygaśnięcia, obiekty zabytkowe, dziennik budowy, BIOZ,
naruszenia Ustawy, legalizacja uproszczona, postępowanie naprawcze.

II część

20 .04.2023 r. w godzinach od 17:00 – 19:00
Zakres merytoryczny: prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem ustawy, postępowanie legalizacyjne, uproszczone, naprawcze – kontynuacja, zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie, samowola, utrzymanie obiektów budowlanych, nieprawidłowości w obiekcie budowlanym, rozbiórka, zmiana sposobu użytkowania, katastrofa budowlana, organy decyzyjne, odpowiedzialność zawodowa…

Forma: online
Szkolenie będzie poprowadzone przez mec. Monikę Paśnicką
Aby zarejestrować się na szkolenie należy wysłać zgłoszenie na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl.
W temacie e-maila prosimy podać datę szkolenia i temat:
Szkolenie Prawo Budowlane 19/20.04.2023
W treści prosimy o podanie imienia i nazwiska, nr listy członków MA-0000.
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do bazy danych Mazowieckiej OIA RP.
Szkolenie jest bezpłatne dla członkiń i członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.
Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

Akademia Dostępności – szkolenia rządowe

20 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tzw. ustawa o dostępności, określająca wymagania w stosunku do podmiotów publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Nakłada ona nowe obowiązki na podmioty publiczne oraz wprowadza kary za brak dostępności. Ustawa jest jednym z elementów rządowego programu Dostępność Plus 2018 – 2025 służącego poprawie dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach.

Jednym z elementów programu Dostępność Plus 2018-2025 jest podnoszenie wiedzy i świadomości na temat potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Od końca 2021 r. w ramach projektu „Akademia Dostępności” Instytut ADN we współpracy z Fundacją TUS oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich prowadzi cykl bezpłatnych szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i finansowany ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Na realizację projektu przeznaczono blisko 5 mln złotych.

Szkolenia podzielone są na dwa moduły:

• pierwszy – dotyczący praktycznych aspektów projektowania uniwersalnego oraz dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (prowadzony w trybie zdalnym w formie dwudniowych czterogodzinnych webinariów);

• drugi – dotyczący symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności, z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (prowadzony w trybie stacjonarnym w formie dwudniowych szkoleń).

W ramach szkoleń planuje się przeszkolenie ponad 3 tysięcy uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego. Szkolenia skierowane są m.in. do:

• architektów, w tym architektów wnętrz i krajobrazu,

• inżynierów budownictwa,

• urbanistów,

• pracowników administracji publicznej zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym.

W szkoleniach nacisk został położony na praktyczne aspekty omawianych procesów, w tym pracę na studium przypadku czy w oparciu o projekty architektoniczne, tak by odpowiedzieć jak najpełniej na zindywidualizowane potrzeby uczestników. W celu zapewnienia praktycznego i profesjonalnego charakteru szkoleń będą one przygotowane i prowadzone przez praktyków oraz osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Ustawa o dostępności nakłada na szereg podmiotów obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przekłada się to na konkretne wymogi wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Szkolenia oferowane w ramach projektu „Akademia Dostępności” są bardzo dobrą okazją, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spełnić ustawowe wymogi i jak w praktyce podchodzić do różnych zagadnień dotyczących dostępności w procesie inwestycyjno-budowlanym, dlatego zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału.

Zapisy, informacje o rekrutacji i wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie http://www.akademiadostepnosci.pl

Warszawska decyzja środowiskowa – spotkanie dla członków Mazowieckiej OIARP

“Warszawska decyzja środowiskowa” – stacjonarne spotkanie informacyjne dla architektów współpracujących z Biurem Ochrony Środowiska, m. st. Warszawy.
Liczba miejsc ograniczona.
Termin: 28 listopada 2022 r, godz. 10:00.
Miejsce: siedziba Krajowej Rady IARP, ul. Stawki 2A, Warszawa
AGENDA
10:00 – rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników,
10:10 – wstęp, omówienie tematyki spotkania,
10:20 – decyzja środowiskowa – ogólne omówienie tematu,
10:30 – karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – omówienie istotnych zagadnień dot. przygotowywanej dokumentacji:

– w zakresie ochrony powietrza
– w zakresie ochrony przed hałasem

11:25 – krótka przerwa
11:35 – karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – omówienie istotnych zagadnień c.d.

– w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
– w zakresie gospodarowania wodami podziemnymi i geologii
– w zakresie ochrony przyrody

12:30 – pytania, otwarta dyskusja
13:00 – zakończenie spotkania.

Organizatorzy: URZĄD M.ST. WARSZAWY, Biuro Ochrony Środowiska i Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.

Rozszerzona edycja warsztatów on-line z kompetencji miękkich

 • ASERTYWNOŚĆ
  Asertywność w zawodzie architekta

  13 października 2022 r., początek godz. 16:00
 • PLANOWANIE
  Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
  27 października 2022 r., początek godz. 16:00
 • NEGOCJACJE
  Zaawansowany trening negocjacji dla architektów
  8 listopada 2022 r., początek godz. 16:00
 • MEDIACJE
  Sztuka mediacji – komunikacja bez przemocy dla architektów

  17 listopada 2022 r., początek godz. 16:00
 • BYĆ LIDEREM
  Architekt w roli menedżera. Nowoczesny leadership
  24 listopada 2022 r., początek godz. 16:00

Warsztaty prowadzi Kinga Wdowicka, Coach ICC, Mediator VCC, Trener Biznesu.

Więcej o programie każdego z warsztatów oraz o sposobie zgłoszenia, danych do faktury, a także o możliwości uczestnictwa w warsztatach dla osób nienależących do MaOIARP w linku:  Warsztaty z umiejętności “miękkich” (płatne)

“Behind the scenes of B-ILD – the internal organisation of a young architectural practice explained.”

Architektka Kelly Hendriks prowadzi własną pracownie B-ILD w Brukseli od 2009 r. Po dekadzie działalności, w 2019 r., została uhonorowana nagrodą “Jo Crepain award” przyznawaną co dwa lata dla najlepiej prowadzonej i najbardziej  obiecującej autorskiej pracowni architektonicznej w Belgii. Oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego w renomowanych pracowniach, Kelly Hendriks ukończyła szereg kursów managerskich i zanim założyła własną działalność gruntownie przemyślała swoją rolę jako architektki-właścicielki pracowni.

Warsztat skierowany jest do osób rozpoczynających lub planujących własną działalność, szczególnie z myślą o architektach i architektkach zainteresowanych prowadzeniem małej pracowni autorskiej. O ile kwestie dotyczące pieniędzy, strategii i organizacji pracy są niekiedy poruszane w odniesieniu do dużych firm, o tyle specyfika prowadzenia małej pracowni jest stosunkowo mało omawiana. Na podstawie konkretnych przykładów Kelly Hendriks omówi liczne problemy, z którymi borykają się początkujący architekci-przedsiębiorcy na co dzień.

Spotkanie prowadzone jest w języku angielskim.

Formuła on line.

Termin: WTOREK, 21 CZERWCA 9:30 – 12:00

Liczba miejsc: 20

Koszt: 50 zł (netto)*, płatne na konto Mazowieckiej Okręgowej IARP do 17 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

*brutto: 61,50 zł

Osoby niebędące członkami Mazowieckiej Okręgowej IARP mogą wziąć udział w warsztacie, ale płacą więcej: 75 zł (92,25 zł brutto). 

Nr konta:
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

Prosimy o podanie przy wpłacie danych do faktury, inaczej faktura zostanie wystawiona na nazwisko wpłacającego.

 

Moderator: arch. Michał Sikorski (służy pomocą przy problemach z translacją)

Po wykładzie możliwe będzie zadawanie pytań.

Kelly Hendriks

Szkolenie dla członków MaOIARP – ocena oddziaływania na środowisko

Dnia 22 czerwca 2022 r. w godzinach 16.00 – 19.00 zapraszamy Państwa na – bezpłatne dla członków MaOIARP – szkolenie on line pt.:  

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym 

z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach w szczególności z omówieniem przedsięwzięć związanych z inwestycjami kubaturowymi.

Spotkanie poprowadzi p. Anna Kosak.

Aby zarejestrować się należy wysłać zgłoszenie na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, W temacie maila należy podać datę szkolenia i temat oraz imię i nazwisko, wg wzoru:

22.06_ocena_oddziaływania_Adam_Kowalski

Liczba miejsc ograniczona. 

Czytaj dalej Szkolenie dla członków MaOIARP – ocena oddziaływania na środowisko

Warsztaty IARP – „Elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę z elektronicznym projektem”.

Program:

– wykorzystanie internetowej platformy e-budownictwo do przygotowania elektronicznego wniosku o pozwolenie na budowę;
– przygotowanie załączników do elektronicznego wniosku – PZT, PAB, Załączniki, pełnomocnictwo z opłatą skarbową;
– składanie przygotowanego wniosku za pomoc a internetowej platformy e-puap

Warsztaty będą realizowane w postaci webinarium live, za pośrednictwem komunikatora ZOOM, po uprzednim zarejestrowaniu. Korzystając z komunikatora należy używać własnego imienia i nazwiska lub numeru izbowego.

Z uwagi na praktyczny wymiar warsztatów prosimy uczestników o założenie konta e-puap, zgodnie z instrukcją
https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap.

Uprzejmie informujemy, że otrzymanie certyfikatu z warsztatów będzie możliwe po obejrzeniu minimum 75% szkolenia.

Prowadzący dr inż. arch. Wojciech Gwizdak, Sekretarz KRIA RP

Warsztaty on line dla architektów MaOIARP

Zapraszamy na warsztaty on line dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Celem warsztatów jest poprawa tzw. kompetencji miękkich. Łączny czas trwania każdego spotkania ok. 3 – 3,5 godziny z 10-minutową przerwą w połowie.

 • 11 maja 2022 r., początek godz. 16:00 

  Zaawansowany trening negocjacji dla architektów

 

 • 26 maja 2022 r., początek godz. 16.00

  Asertywność w zawodzie architekta

  BRAK MIEJSC

 

 • 8 czerwca 2022 r., początek godz. 16.00

  Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta

  BRAK MIEJSC

Informacja i szczegóły spotkań znajdują się poniżej.

Czytaj dalej Warsztaty on line dla architektów MaOIARP