Wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ograniczania praw autorskich

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara wniosek o interwencję w sprawie niepokojącej praktyki firm i osób zamawiających projekty w stosunku do architektów IARP.

Praktyka ta polega na wpisywaniu w treść umów o wykonanie prac projektowych zobowiązania do niewykonywania autorskich praw osobistych. W ocenie Izby jest to praktyka rażąco niekorzystna dla projektantów, którzy godząc się na zamieszczenie w umowie takich postanowień, nie mogą wykonywać swoich niezbywalnych autorskich praw osobistych, w tym w szczególności prawa do autorstwa utworu oraz prawa do integralności dzieła.
Zwracamy również uwagę na konieczność zamieszczania w umowach o wykonanie prac projektowych klauzuli pozwalającej na korzystanie przez autora z dzieła w celach archiwizacyjnych, marketingowych i promocyjnych, polegających na czerpaniu przez autora korzyści na w/w polach eksploatacji (np. poprzez zamieszczanie wizualizacji projektu na stronie internetowej pracowni czy w folderach promocyjnych) bez narażania się na ewentualne roszczenia ze strony posiadacza autorskich praw majątkowych.