Archiwum kategorii: Wiadomości

Doroczny Piknik Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – check the date!

Wszyscy nad Wisłę!

Zapraszamy do odwiedzenia Rodzinnego Pikniku organizowanego  przez Ogólnopolskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Stoisko Architektów także tam będzie. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, gorącą atmosferę (na przekór pogodzie) oraz możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy poszczególnych zawodów zaufania publicznego.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia i zanotowanie w kalendarzach:

24 września – sobota, w godzinach 11:00 – 18:00, Skwer Kahla, Bulwary Wiślane

Dbamy o zdrowie i kondycję

Wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP staramy się o umożliwienie zakupu kart MultiSport członkiniom i członkom Mazowieckiej OIARP (zakup kart MultiSport dla  Rodzin jest aktualnie negocjowany).

Każdy będzie mógł wybrać jedną z trzech dostępnych kart i wykupić ją za pośrednictwem naszej Izby. Karta MultiSport daje możliwość wyboru miejsc sportu i rekreacji. Elastycznie można dobrać kartę odpowiednią dla swojej aktywności sportowej: od dwóch aktywności w tygodniu do codziennego wysiłku sportowego. Każdy indywidualnie będzie mógł zdecydować o tym jak często i gdzie będzie ćwiczyć.

Aby podpisać umowę o współpracy z firmą Benefit System konieczne jest zadeklarowanie minimalnej ilości osób, które będą uczestniczyć w systemie, dlatego prosimy o przesłanie wstępnych deklaracji chęci przystąpienia do systemu na adres mazowiecka@izbaarchitektow.pl.

Termin zgłoszeń do 30.09.2022 roku.

Deklaracja nie obliguje do wykupienia karty.

Ostateczny poziom cen zależy od tego, ile osób zdecyduje się na przystąpienie do programu na samym początku. Im więcej z naszych Członków będzie chętnych, tym może okazać się to korzystniejsze finansowo dla każdego z osobna. Przewidziane są do wyboru trzy programy:

 1. MultiSport Light 8
  Możliwość skorzystania z karty 8 razy w ciągu miesiąca.
  Dostęp do 2500 obiektów sportowych + rower miejski nextbike + część atrakcji jak parki rozrywki oraz parki wodne (np. Park Wodny w Krakowie).
  Szacunkowy wstępny koszt około 60,00 zł.
 2. MultiSport Classic
  Możliwość skorzystania z karty raz dziennie.
  Dostęp do 2600 obiektów sportowych + rower miejski nextbike + część atrakcji jak parki rozrywki oraz parki wodne (np. Park Wodny w Krakowie).
  Szacunkowy wstępny koszt około 90,00 zł.
 3. MultiSport Plus
  Możliwość kilkukrotnego skorzystania z karty w ciągu dnia.
  Dostęp do ponad 4500 obiektów sportowych + rower miejski nextbike + kręgle i inne dodatki (rower wodny, kajaki) pełen zakres atrakcji dostępny na karty Multisport.
  Szacunkowy wstępny koszt około 110,00 zł.

Dostęp do obiektów możliwy jest za pomocą imiennej karty lub aplikacji w telefonie. W ciągu miesiąca można uczęszczać na różne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Nie trzeba ograniczać się do jednego obiektu.
W każdym momencie można zrezygnować z karty, zmienić rodzaj posiadanej karty lub dopisać się do programu MultiSport.
Korzystanie z roweru miejskiego nie jest liczone do dziennego wykorzystania karty (np. w przypadku karty Light 8 można 8 razy w ciągu miesiąca skorzystać z obiektów sportowo rekreacyjnych i codziennie z roweru miejskiego Nextbike).

Zachęcamy do skorzystania z oferty. Zdrowie jest bezcenne.

Konkurs SARP – rozbudowa Muzeum Okręgowego w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań ogłasza ograniczony, jednoetapowy konkurs realizacyjny SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie i wybór architekta / zespołu autorskiego, któremu zostaną powierzone dalsze prace projektowe.

 

Wybrane terminy konkursowe:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  –  do 24 października 2022 r.

Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 listopada 2022 r.

Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej – do 10 lutego 2023 r.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa – 10 marca 2023 r.

 

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) – 150 000 PLN

I NAGRODA – w wysokości 50 000 zł  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

II NAGRODA – w wysokości 40 000 zł
III NAGRODA – w wysokości 30 000 zł
WYRÓŻNIENIA – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

Regulamin konkursu, materiały konkursowe, wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu:

http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno

 

Komunikacja z Uczestnikami konkursu – Elektroniczna Platforma Konkursowa:

https://epk.sarp.pl

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego – ścieżka postępowania

Jeśli dla nieruchomości, na której inwestor planuje inwestycję lub chce postawić budynek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to inwestycja może wymagać uzyskania:

 • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
 • decyzji o warunkach zabudowy.

Do wydania ww. decyzji trzeba złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Materiały pomocne przy wypełnieniu wniosku

Skorzystaj z:

 • Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404), zawierającego symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów,
 • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
 • Materiałów instruktażowych przedstawiających najważniejsze kwestie związane ze złożeniem wniosku oraz przykładu wypełnionego wniosku.

MATERIAŁY_INSTRUKTAŻOWE_WNIOSEK__DWZ_LICP

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Podziękowanie

W imieniu najbliższej rodziny  śp. arch.   Marii Urszuli  DESZCZKA – MOLENDA zmarłej 22 lipca br.

dziękujemy środowisku architektów i branżystów budowlanych za życzliwość i wsparcie w tych trudnych dla nas dniach.

Dziękujemy za pośmiertne wspomnienie, udział w uroczystościach pogrzebowych, za wieńce, za kondolencje i słowa pociechy. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do członków sądu dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej IARP, z którą była w ostatnich latach związana.

Sztuka budowania była dla śp. Marszuli powołaniem, pasją i misją, dla której poświęcała czas, twórczą inwencję i swoje zdolności. Oprócz tych zawodowych zainteresowań i sukcesów była kochającą, oddaną rodzinie najpierw córką, później żoną, matką i babcią, i taki obraz w naszych sercach pozostawiła. Spoczęła w rodzinnym grobowcu na cmentarzu komunalnym w Dęblinie. Prosimy o życzliwą pamięć i modlitwę.

Z góry dziękujemy,

pogrążeni w smutku – mąż, syn z żoną i dziećmi.

Ankieta ACE/CAE

Co roku Rada Architektów Europy ACE/CAE* publikuje ankietę na temat kondycji zawodu architekta w Unii Europejskiej. Wypełnienie ankiety trwa zaledwie kilka minut, a jej wartość badawcza jest nieoceniona. Dlatego uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniu. Termin to 30 lipca 2022 r. 

https://www.tickbox.org/ACE_2022_Home_Test.aspx?CID=&MID=

* Rada Architektów Europy to architektoniczna organizacja non-profit założona we Włoszech w Treviso 11 maja 1990 roku.

Powstała z połączenia byłego Komitetu Wspólnego Architektów Zjednoczonej Europy (Liaison Committee of the Architects of the United Europe – CLAEU) i byłej Rady Architektów Europy (Council of European Architects – CEA). Głównymi zadaniami ACE są: promocja architektury, poprawa jakości architektury w środowisku zbudowanym, wspieranie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego (w tym wspieranie stosowania zrównoważonych zasad w projektowaniu), zapewnienie wysokich kwalifikacji architektom, promowanie jakości w praktyce architektonicznej (w tym utwierdzanie roli architekta w zespole projektowym jako eksperta w czasie projektowania i budowy), wspieranie współpracy transgranicznej i praktyk europejskich.

Efektywna współpraca pomiędzy organizacjami członkowskimi ACE w kontekście i duchu Traktatu Europejskiego pozwala naszej profesji przemawiać jednym głosem w sprawach UE, przy jednoczesnym poszanowaniu jej bogatej różnorodności i tożsamości kulturowej.

 

 

Nowelizacja Prawa budowlanego

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (z 7 lipca 2022 r.) wdraża cztery rozwiązania informatyczne.
Nowe przepisy wprowadziły dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB), książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB) oraz Portal e-Budownictwo.
Prezydent Andrzej Duda 20 lipca podpisał nowelizację 20 lipca 2022 r. .

Ustawa stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Celem ustawy jest umożliwienie obywatelom – inwestorom prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej, uruchomienie cyfrowej książki obiektu budowlanego, rozwój portalu e-Budownictwo oraz wprowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane. Ten ostatni z wymienionych systemów wchodzi w życie już 1 sierpnia 2022 r.

E-CRUB to zupełnie nowy sposób postępowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń od obywateli. Najważniejsze zmiany będą wyglądać następująco:

 • Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację  posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. System informatyczny e-CRUB zagwarantuje, że weryfikacja uprawnień będzie skuteczna.
 • Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.
 • Aplikacja e-CRUB będzie zawierać również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania zawodu.
 • W nowych przepisach zrezygnowano również z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie, co bez wątpienia znacząco przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez te osoby.

Dodatkowo, wszystkim obywatelom pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl zostanie udostępniona nowa wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Wyszukiwarka umożliwi weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dzięki wyszukiwarce obywatele będą mieli także możliwości uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB.

Pożegnanie

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 22 lipca 2022 r. zmarła nagle

arch. Maria Urszula Deszczka – Molenda

 

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej posiadająca uprawnienia projektowo-wykonawcze w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń) oraz w tym samym zakresie dotyczące obiektów zabytkowych. Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie. Od pierwszej kadencji (2002 rok) była sędzią sądu dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej IARP, a od maja 2021 roku pełniła obowiązki Przewodniczącej OSD MAOIA RP. Karierę zawodową rozpoczęła przy rekonstrukcji Zamku Ujazdowskiego.  Zajmowała się dydaktyką (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), wykonawstwem i (wykorzystując nabyte doświadczenie) pracą administracyjną m.in. w Urzędzie Gminy Warszawa – Bielany, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego (jako Kierownik Biura Zagospodarowania Przestrzennego). Jej dorobek zawodowy to realizacje zaprojektowanych (w zespole lub samodzielnie) obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowych i oświaty, a także zagospodarowania przestrzennego osiedli wraz z obiektami. Laureatka nagród oraz wyróżnień, m.in.: I nagrody za najlepszy budynek mieszkalny województwa elbląskiego  w Sztumie; wyróżnienie II stopnia w grupie budownictwa mieszkaniowego (osiedle domów jednorodzinnych OSTOJA III w Komorowie); Nagrody Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w otwartym konkursie na tanie budownictwo mieszkaniowe. Otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi za całokształt pracy zawodowej. Była wiceprzewodniczącą Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Pogrzeb odbędzie się w Jej rodzinnym Dęblinie, 27 lipca br. (środa).

Msza w kościele parafialnym pw. Świętego Piusa V Papieża przy ul. 1 Maja o godzinie 15.00. Zmarła spocznie na cmentarzu parafialnym.

W Komorowie, w którym mieszkała i który kochała,  28 lipca br. o godz. 19.00 w kościele Narodzenia NMP odbędzie się msza w Jej intencji.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia dla bliskich w imieniu Swoim i Okręgowej Rady składa Przewodniczący Rady MaOIARP arch. Łukasz Górzyński.