Interwencja MaOIA w sprawie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla Gminy Miasta Toruń

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 roku 

Gmina Miasta Toruń, 

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Dot.  wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu”.

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do treści warunków przetargu na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu”, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP zwraca uwagę na następujące warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, które są rażąco niekorzystne dla potencjalnych Wykonawców, a także, w dłuższej perspektywie, niekorzystne dla Zamawiającego:

  1. Terminy zapłaty wynagrodzenia za prace projektowe zostały uregulowane w sposób rażąco niekorzystny dla Wykonawców, którzy pierwszą płatność za prace realizowane przy realizacji zamówienia otrzymają, co najmniej po 7 miesiącach projektowania oraz wykonaniu 100% przedmiotu zamówienia. Zapłata drugiej raty, w wysokości 20%  wynagrodzenia, została uzależniona w treści umowy od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przez Zamawiającego tj. zdarzenia niestanowiącego przedmiotu zamówienia, którego  efekt nie jest bezpośrednio zależny od działania lub zaniechania Wykonawcy. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w znacznej mierze zależy od działania lub zaniechania Zamawiającego, który może zdecydować o zawieszeniu postępowania lub cofnąć wniosek, co będzie skutkowało brakiem pozwolenia na budowę w oczekiwanym przez Wykonawcę terminie oraz brakiem płatności 2 raty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jest to praktyka dotychczas niespotykana w zamówieniach publicznych, która powoduje konieczność kredytowania przez Wykonawcę prac projektowych przez okres wielu miesięcy. Należy mieć na względzie, że wedle warunków przetargu, Wykonawca już na wstępie zostaje obciążony koniecznością wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia stosownie do treści § 9 umowy, a następnie ma obowiązek finansować realizację zamówienia publicznego, aż do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe unormowanie może stanowić pole do nadużyć ze strony Zamawiającego, który ma wpływ na terminowość procedowania w/w decyzji administracyjnych, co może okazać się dla Wykonawcy zbyt dużym wyzwaniem, skutkując niedotrzymaniem terminów wskazanych w treści umowy lub powodując całkowitym brakiem realizacji zamówienia, ze szkodą dla wszystkich uczestników zamówienia publicznego, w tym także Zamawiającego. 
  2. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz postanowienia proponowanej umowy, nie zawierają oświadczenia Zamawiającego o posiadaniu stosownych uprawnień pozwalających na korzystanie z koncepcji opracowanej przez autora oznaczonego w siwz jako: „Pracownia Projektowa Janusz Dubicki”. Brak stosownych uprawnień po stronie Zamawiającego, może narażać uczestników zamówienia na ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych oraz osobistych, stąd złożenie stosownego oświadczenia o nabyciu przez Zamawiającego praw pozwalających na korzystanie z koncepcji i wprowadzanie stosownych zmian projektowych, należy uznać za niezbędne.
  3. Postanowienia umowy dotyczące momentu nabycia praw autorskich do dokumentacji projektowej nie odnoszą się do chwili zapłaty za tą dokumentację, bowiem zgodnie z treścią projektu umowy, prawa autorskie przechodzą w chwili odebrania dokumentacji przez Zamawiającego. Jest to zapis rażąco niekorzystny dla Wykonawców, którzy zostają w ten sposób pozbawieni praw do dokumentacji bez świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tej dokumentacji i zbycie praw autorskich majątkowych. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, gwarantującym poszanowanie praw obydwu Stron umowy, jest postanowienie umowy definiujące moment przejścia praw autorskich majątkowych, jako chwilę zapłaty wynagrodzenia za daną część dokumentacji projektowej.

Z powyższych względów tutejsza Izba nie rekomenduje udziału w przedmiotowym przetargu oraz wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec propagowania w/w praktyk w zamówieniach publicznych, które nie gwarantują poszanowania praw Wykonawców, co w dłuższej perspektywie może powodować trudności z realizacją zamówienia i problemy także dla Zamawiającego. Jednocześnie Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów wnosi o ponowną analizę i zmiany zapisów zawartych w SIWZ tak, aby zapisy te zachowywały symetrię w relacjach Zamawiający Wykonawca, co niewątpliwie służyć będzie prawidłowemu wykonaniu prac zleconych z funduszy publicznych.