Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – składanie wniosków do 25 czerwca


Urząd m. st. Warszawy informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Zgodnie z § 1 uchwały nr XXIX/846/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. sporządzanie zmiany Studium obejmuje ściśle określony zakres tj. uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach administracyjnych miasta, stosownie do znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zakresu zmiany Studium w terminie do 25 czerwca 2020 r

http://www.architektura.um.warszawa.pl/content/zmiana-studium-uwarunkowań-i-kierunków-zagospodarowania-przestrzennego-mst-warszawy-składa-1