Zmiany w biegu terminów sądowych i procesowych (w tym administracyjnych)

14 maja 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która po podpisaniu przez Prezydenta RP zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw – http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU   

Zgodnie z treścią art. 46 pkt 20 w/w ustawy  – uchyla się art. 15zzs oraz art. 15zzr, czyli przepisy, wg których w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach (w tym także administracyjnych) nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.

Przepis przejściowy art. 68 przewiduje 7 dni na wznowienie biegu terminów – od wejścia w życie ustawy, która wchodzi w życie 1 dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Edit – 15 maja 2020:

Tekst ww. ustawy został opublikowany z datą 15 maja 2020, co oznacza, że przepisy w znowelizowanym brzmieniu wejdą w życie z dniem 16.05.2020 r. 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875

Powyższe oznacza, że terminy sądowe i procesowe zaczynają  bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie zgodnie z art.68 ustawy, czyli biegną od dnia 24.05.2020 roku.Tekst ustawy jest dostępny na stronie Sejmu RP:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/344_u/$file/344_u.pdf