Lista nowo wybranych Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy

Podczas zebrań obwodowych wybraliśmy delegatów na zjazd okręgowy MaOIA RP na czas trwania czteroletniej kadencji. 

Gratulujemy nowo wybranym Delegatkom i Delegatom!

Czynne uczestnictwo w pracach samorządu zawodowego jest jednym z etapów rozwoju zawodowego. Napełnia nas dumą to, że tyle młodych osób zgłosiło swój akces do wzięcia odpowiedzialności za funkcjonowanie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zadania zjazdu okręgowego określa artykuł 18 w. w. Ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa:

Art. 18. Kompetencje okręgowego zjazdu izby

Okręgowy zjazd izby:

1) ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

3) udziela absolutorium okręgowej radzie izby;

4) ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;

5) wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których mowa w art. 14 organy okręgowych izb i ich kadencja, ust. 1 pkt 2-5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

6) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;

7) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

8) podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.”

Tak określone zadania wymagają od delegata/delegatki roztropnego i wnikliwego zapoznania się ze sprawozdaniami przekazywanymi przez Radę, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisję Kwalifikacyjną oraz Komisję Rewizyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Dokumenty te zostaną przekazane przed terminem okręgowego zjazdu przypadającego na koniec marca 2022 r. Uchwała w sprawie daty zjazdu zostanie podjęta przez Radę MaOIA RP w stosownym czasie.

Lista Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy znajduje się w zakładce Działalność.