Praktyki studenckie – informacja dla przyszłych patronów praktyk

Zapraszamy architektów IARP, którzy gotowi są na przyjęcie studentów architektury na czteromiesięczne praktyki studenckie*.
Zgłoszenia przyjmowane są przez specjalną platformę praktyk studenckich, mapującą zgłoszenia z całej Polski: praktyki.izbaarchitektow.pl
Na platformie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące wymagań w stosunku do patrona/patronki i praktykantów.
* Organizację praktyk studenckich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z art. 67 ust. 5 tej ustawy studia są prowadzone na podstawie programu studiów, który może przewidywać odbycie przez studenta praktyk zawodowych (art. 67 ust. 5). Ponadto z przepisów tych wynika, że realizacja praktyk stanowi jeden z obowiązków studenta (art. 107 ust. 2 pkt 2). Zatem skierowanie studenta przez uczelnię do odbycia praktyk wynika z programu studiów, a praktyki te mają na celu uzyskanie przez studenta efektów uczenia się kształtujących umiejętności praktyczne, o których mowa w art. 64 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy.