Szkolenie on line dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

Zapraszamy na szkolenie pt.:

Linijka słońca, Analiza chłonności działki oraz Obszar Oddziaływania Obiektu. 

W związku z olbrzymim zainteresowaniem powtarzamy szkolenie.

Termin szkolenia:  24 kwietnia, początek o godz. 10:00

Łączny czas trwania spotkania wynosi ok. 5 godzin. Po każdej części spotkania zaplanowana jest krótka 5 – 10 minutowa przerwa.

Koszt uczestnictwa 70 zł +VAT od osoby (z czego  50%  kwoty pokrywa MaOIA w ramach dofinansowania).

Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 35 zł +VAT przy rejestracji na szkolenie.
Wpłatę kwoty 43,05 zł (35 zł + VAT) proszę wnieść na konto :

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367 Razem ze zgłoszeniem proszę o przysłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl 

Rejestracja następuje poprzez mailowe (mazowiecka@izbaarchitektow.pl, w temacie maila: Linijka słońca – szkolenie) zgłoszenie chęci uczestnictwa i wniesienie ww. opłaty. 

Liczba miejsc jest ściśle ograniczona do 50 osób. Nie będzie możliwe wycofanie się ze zgłoszenia, dlatego prosimy o przemyślane decyzje.

Szczegółowe informacje związane z instalacją programu konferencyjnego ZOOM, a także formy spotkania zostaną przesłane na Państwa adres mailowy wskazany podczas rejestracji.

PROGRAM SZKOLENIA:

Analiza nasłonecznienia i przesłaniania

Teoria 60 min

1. Omówienie budowy diagramu linijki słońca

2. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z metodologią posługiwania się diagramem linijki słońca, np:

– co zrobić, żeby diagram linijki słońca był dokładny

– jak wybrać punkt pomiaru w badanym oknie

– co zrobić, żeby pomiar był właściwy dla równonocy wiosennej i jesiennej jednocześnie.

3. Omówienie przepisu § 60 WT.

Ćwiczenia praktyczne 60 min

4. Określanie poprawnego usytuowania budynku względem stron świata. Budynki w układzie korytarzowym i klatkowym

5. Wyznaczanie minimalnej odległości pomiędzy budynkami ze względu na zapewnienie minimalnego czasu nasłonecznienia i minimalnego parametru przesłaniania.

6.Metody kompensacji deficytu czasu nasłonecznienia i parametru przesłaniania – układy tarasowe, okna narożne itp.

7. Wyznaczanie placu zabaw dla dzieci za pomocą diagramu linijki słońca.

Analiza chłonności działki

Ćwiczenia praktyczne 60 min

1. Ocena obiektywnych uwarunkowań możliwości zabudowy działki budowlanej, takich jak:

– współczynnik powierzchni zabudowy

– współczynnik intensywności zabudowy

– nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy

– ograniczenia w lokalizacji planowanej zabudowy wynikające z § 19, 23, 40 i 271 – 273 Warunków Technicznych

2. Ograniczenia lokalizacji oraz gabarytu planowanej zabudowy wynikające z obowiązku zapewnienia minimalnych parametrów naturalnego oświetlenia pomieszczeń w sąsiednich istniejących budynkach – § 13 i 60 Warunków Technicznych

3. Wstępna ocena oddziaływania na sąsiednie działki budowlane. Sposoby oszacowania oddziaływania ze względu na parametr nasłonecznienia i przesłaniania oraz metody racjonalnego zmniejszenia oddziaływania.

Analiza Obszaru Oddziaływania Obiektu

Teoria 30 min

1. Omówienie definicji „obszaru oddziaływania obiektu”

2. Oddziaływanie a immisje – czy zacienianie działki lub okna w istniejącym budynku jest oddziaływaniem?

3. Interes prawny a obszar oddziaływania obiektu.

4. Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych.

Ćwiczenia praktyczne 60 min

5. Ocena obiektywnych ograniczeń możliwości zabudowy sąsiednich działek budowlanych będących przedmiotem analizy, takich jak:

– współczynnik powierzchni zabudowy

– współczynniki intensywności zabudowy

– nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy

– ograniczenia w lokalizacji planowanej zabudowy wynikające z § 13, 19, 40, 60 i 271 – 273 WT

6. Wyznaczanie maksymalnego obszaru oddziaływania ze względu na parametr przesłaniania od projektowanego budynku.

7. Sporządzanie wykresu zacieniania za pomocą diagramu linijki słońca. Czy zacienianie sąsiedniej działki budowlanej jest jednoznaczne z oddziaływaniem na nią?

8. Próba zobiektywizowania zasięgu oddziaływania ze względu fakt zacieniania sąsiedniej (niezabudowanej) działki budowlanej.

9. Sposoby graficznej prezentacji zasięgu (skali) obszaru oddziaływania obiektu.

Uwaga:

Z uwagi na obszerny materiał oraz ograniczony czas szkolenia, ćwiczenia praktyczne będą wykonywane przez prelegenta, bez możliwości jednoczesnego ich wykonywania przez uczestników szkolenia.

Szkolenie on line dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów