13 października 2017 r. zakończył się proces notyfikacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (nr z wykazu prac RCL 38).Czytaj Więcej