Zarządzenie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Zarządzenie nr 1/2020
Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z 2019 r. poz. 1117), w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządza się, co następuje:

§1

Mając na uwadze konieczność podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem, mając na uwadze podstawowy cel działania samorządu architektów, jakim jest ochrona życia i zdrowia swoich członków, niezbędne jest podjęcie wszystkich niezbędnych i możliwych rozwiązań, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do czasu ustąpienia zagrożenia.

Mając powyższe na uwadze zarządza się lub rekomenduje następujące działania:

1)  rekomenduje się okręgowym izbom architektów odwołanie najbliższych okręgowych zjazdów zwołanych w formie posiedzeń. Jednocześnie, w przypadku nieuchwalenia przepisów powszechnie obowiązujących przedłużających terminy sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, a następnie jego złożenia odpowiednio do urzędu skarbowego, rekomenduje się podjęcie, w zależności od potrzeb, odpowiednich uchwał rady oraz uchwał zjazdu okręgowej izby architektów w formie pisemnej (korespondencyjnej). Przypomina się, że odwołanie posiedzenia Zjazdu nie jest równoznaczne z brakiem możliwości podejmowania przez Zjazd uchwał. Bez względu na fakt odwołania posiedzenia, Zjazd może, bowiem podjąć uchwałę w trybie pisemnym (korespondencyjnym);

2)  W przypadku uchwalenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przedłużenia terminów, o których mowa w pkt 1, rekomenduje się podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdanie finansowego po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego;

3)  W przypadku istnienia zagrożenia epidemiologicznego w terminie poprzedzającym datę posiedzenia Krajowego Zjazdu, jego uchwały zostaną podjęte w trybie pisemnym (korespondencyjnym), nie zaś w trybie posiedzenia. Zasady dotyczące priorytetowego zatwierdzania sprawozdania finansowego izby okręgowej mają odpowiednie zastosowanie do Krajowego Zjazdu. Decyzja w tym przedmiocie zostanie podjęta nie później niż na 14 dni przed planowym terminem posiedzenia Krajowego Zjazdu. Bez względu na tryb Krajowego Zajazdu (posiedzenie czy tryb głosowania w formie pisemnej/korespondencyjnej), delegaci otrzymają komplet materiałów Zjazdowych w formie i w terminach przewidzianych przepisami wewnętrznymi.

4)  Odwołuje się w Krajowej Izbie i rekomenduje do odwołania w izbach okręgowych wszelkie spotkania, posiedzenia organów, posiedzenia członków sądów i rzeczników, dyżury i inne spotkania o podobnym charakterze do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego;

5)  Zobowiązuje się rady okręgowych izb architektów RP do udostępnienia i wykorzystania w niezbędnej bieżącej pracy środków i urządzeń technicznych do porozumiewania się na odległość;

6)  W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, możliwe jest wprowadzenie przez Krajową Izbę Architektów oraz Okręgowe Izby Architektów, pracy zdalnej, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innychchorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takich przypadkach w biurze Izby Krajowej wyznaczone zostaną jednoosobowe dyżury w godzinach pracy biura kolejno wszystkich pracowników przez okres pracy zdalnej, z zastrzeżeniem pkt. 8;

7)  Zobowiązuje się okręgowe rady do wyposażenia biur w środki dezynfekujące.

8)  W przypadku konieczności wykonywania pracy przy wykorzystaniu dostępu do systemów informatycznych Krajowej Izby Architektów RP, w szczególności dostępu do systemu księgowego w zakresie realizacji zobowiązań publicznoprawnych i pracowniczych, czynności te będą wykonywane w miejscu pracy w zakresie i wymiarze niezbędnym do ich wykonania, tak, aby zapewnić terminową, nieprzerwaną i ciągłą realizację tych obowiązków. Do pracownika odpowiedzialnego za te czynności nie ma zastosowania obowiązek pełnienia dyżuru, o którym mowa wpkt 6.

9)  Zaleca się przewodniczącym wszystkich organów oraz rzecznikom dyscyplinarnymniezwłoczne informowanie Prezydium Krajowej Rady we wszystkich sprawach mogących dotyczyć ryzyk operacyjnych, prawnych i finansowych, związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

§2

  1. Odwołuje się posiedzenie Krajowej Rady planowane na dzień 17 marca 2020 r. W sprawach terminowych lub niecierpiących zwłoki uchwały Krajowej Rady będą podejmowane w trybie elektronicznym.

2. Z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną, oraz wynikający z niej brak możliwości odpowiedniej nowelizacji przepisów wewnętrznych Izby, do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego, przepisy dotyczące szczegółowego trybu i terminów zarządzania i przeprowadzania głosowań pisemnych (korespondencyjnych) mogą być skracane lub zmieniane, w przypadkach, gdy kolidują z nadrzędnym celem, jakim jest ograniczenie tego zagrożenia epidemiologicznego.

3. Wyznacza się arch. Wojciecha Gwizdaka Sekretarza, członka Prezydium, jako Koordynatora działań określonych w niniejszym zarządzeniu.

4. Rada Krajowej Izby zleci opracowanie i wdroży w trybie pilnym system informatyczny, którego funkcjonalnością będzie możliwość elektronicznego przeprowadzania głosowań przez organy jednostek organizacyjnych Izby Architektów RP. Szczegółowe instrukcje dotyczące wdrożenia i funkcjonowania systemu, będą przekazywane izbom okręgowym na bieżąco.

5. Członkom organów i pracownikom biur mających lub mogących mieć kontakt z osobami zarażonymi zaleca się całkowite ograniczenie kontaktów z innymi osobami.

§3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 5 kwietnia 2020 r. Po tej dacie zostaną podjęte dalsze decyzje w zakresie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych Izby Architektów RP.
  2. Szczegółowe rozwiązania i decyzje związane ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego w ramach działalności izb okręgowych pozostają w kompetencji ich właściwych organów.
  3. Zarządzenie otrzymują wszystkie organy jednostek organizacyjnych Izby Architektów RP oraz do wiadomości – Minister Rozwoju

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

page3image34728720