Informacja dla ARCHITEKTÓW IARP – OPIEKUNÓW STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

ARCHITEKTÓW IARP zainteresowanych przyjęciem studentów na czteromiesięczną praktykę prosimy o rejestrowanie się przez system  za pośrednictwem linku:  https://praktyki.izbaarchitektow.pl/

W odpowiedzi na:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Dziennik Ustaw z dnia 22 lipca 2019 r. Poz. 1359 Izba Architektów RP stworzyła system informatyczny do obsługi praktyk zawodowych pod patronatem IARP dla studentów szkół architektury określając warunki jego funkcjonowania ze strony Izby Architektów RP. Studenckie praktyki zawodowe służą edukacji architektonicznej przyszłych architektów poprzez doskonalenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć akademickich. Praktyka zawodowa – architektoniczna odbywa się poza uczelnią i z udziałem Izby Architektów RP w oparciu o infrastrukturę BIUR PROJEKTÓW. Wszystkie czynności związane z aplikacją do odbycia praktyki i potwierdzenie wyników praktyki odbywają się elektronicznie za pośrednictwem – Systemu Studenckich Praktyk Zawodowych (SSPZ) IARP. Czytaj dalej Informacja dla ARCHITEKTÓW IARP – OPIEKUNÓW STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC Architekta

W systemie IARP uruchomiony został nowy wniosek ubezpieczeniowy, umożliwiający zaktualizowanie zawodowej ochrony architektów na kolejne 12 miesięcy. Aby zachować ciągłość polisy wniosek trzeba złożyć do 14 kwietnia.
Dlaczego dopełnienie formalności w terminie jest tak istotne? Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony. To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, w tym także majątkowej.
Link do polisy:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia. Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.
Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej, oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kolejna rata składki ubezpieczeniowej OC Architekta za rok 2023 powinna zostać zapłacona do 14 kwietnia 2023. Prosimy o dopilnowanie tego ważnego terminu.

Zapraszamy na szkolenie z zagadnień Prawa Budowlanego

Agenda:

I część

19.04.2023 r. w godzinach od 17:00 – 19:00
Zakres merytoryczny: Przepisy ogólne, definicje, zasady projektowania i użytkowania, odstępstwa, uczestnicy procesu – obowiązki, strony postępowania, pozwolenia na budowę, wygaśnięcia, obiekty zabytkowe, dziennik budowy, BIOZ,
naruszenia Ustawy, legalizacja uproszczona, postępowanie naprawcze.

II część

20 .04.2023 r. w godzinach od 17:00 – 19:00
Zakres merytoryczny: prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem ustawy, postępowanie legalizacyjne, uproszczone, naprawcze – kontynuacja, zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie, samowola, utrzymanie obiektów budowlanych, nieprawidłowości w obiekcie budowlanym, rozbiórka, zmiana sposobu użytkowania, katastrofa budowlana, organy decyzyjne, odpowiedzialność zawodowa…

Forma: online
Szkolenie będzie poprowadzone przez mec. Monikę Paśnicką
Aby zarejestrować się na szkolenie należy wysłać zgłoszenie na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl.
W temacie e-maila prosimy podać datę szkolenia i temat:
Szkolenie Prawo Budowlane 19/20.04.2023
W treści prosimy o podanie imienia i nazwiska, nr listy członków MA-0000.
Link do szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do bazy danych Mazowieckiej OIA RP.
Szkolenie jest bezpłatne dla członkiń i członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.
Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

Akademia Dostępności – szkolenia rządowe

20 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tzw. ustawa o dostępności, określająca wymagania w stosunku do podmiotów publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Nakłada ona nowe obowiązki na podmioty publiczne oraz wprowadza kary za brak dostępności. Ustawa jest jednym z elementów rządowego programu Dostępność Plus 2018 – 2025 służącego poprawie dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach.

Jednym z elementów programu Dostępność Plus 2018-2025 jest podnoszenie wiedzy i świadomości na temat potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Od końca 2021 r. w ramach projektu „Akademia Dostępności” Instytut ADN we współpracy z Fundacją TUS oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich prowadzi cykl bezpłatnych szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i finansowany ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Na realizację projektu przeznaczono blisko 5 mln złotych.

Szkolenia podzielone są na dwa moduły:

• pierwszy – dotyczący praktycznych aspektów projektowania uniwersalnego oraz dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (prowadzony w trybie zdalnym w formie dwudniowych czterogodzinnych webinariów);

• drugi – dotyczący symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności, z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (prowadzony w trybie stacjonarnym w formie dwudniowych szkoleń).

W ramach szkoleń planuje się przeszkolenie ponad 3 tysięcy uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego. Szkolenia skierowane są m.in. do:

• architektów, w tym architektów wnętrz i krajobrazu,

• inżynierów budownictwa,

• urbanistów,

• pracowników administracji publicznej zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym.

W szkoleniach nacisk został położony na praktyczne aspekty omawianych procesów, w tym pracę na studium przypadku czy w oparciu o projekty architektoniczne, tak by odpowiedzieć jak najpełniej na zindywidualizowane potrzeby uczestników. W celu zapewnienia praktycznego i profesjonalnego charakteru szkoleń będą one przygotowane i prowadzone przez praktyków oraz osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Ustawa o dostępności nakłada na szereg podmiotów obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przekłada się to na konkretne wymogi wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Szkolenia oferowane w ramach projektu „Akademia Dostępności” są bardzo dobrą okazją, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spełnić ustawowe wymogi i jak w praktyce podchodzić do różnych zagadnień dotyczących dostępności w procesie inwestycyjno-budowlanym, dlatego zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału.

Zapisy, informacje o rekrutacji i wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie http://www.akademiadostepnosci.pl

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ DLA ARCHITEKTÓW

Tematem konferencji jest „Utwór architektoniczny i jego twórca w świetle prawa autorskiego”.
Jej przedmiotem będzie dialog pomiędzy architektami i specjalistami z zakresu prawa autorskiego o stanie ochrony twórczości architektonicznej w świetle obowiązującego prawa autorskiego, podstawowych problemach występujących w praktyce i postulatach twórców utworów architektonicznych.
Konferencja jest organizowana pod patronatem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS we współpracy z członkami Sekcji Autorów Dzieł Architektonicznych tego Stowarzyszenia, a także z architektami zrzeszonymi w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP oraz w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Konferencja odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 roku (piątek)
w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
RSVP
Wstęp wolny za zgłoszeniem uczestnictwa do dnia 7 kwietnia 2023 na adres:
Maria Kujcys-Sołobodowska dossiermk@poczta.onet.pl
Program konferencji:
godz. 10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników przez: dr. Miłosza Bembinowa, Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz mgr. inż. arch. Michała Brutkowskiego, Przewodniczącego Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Architektonicznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
10.20 – 11.00 Referat wprowadzający, dr Jakub Chwalba, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 13.30 Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych architektów i specjalistów z zakresu prawa autorskiego
Moderator dyskusji panelowej – dr Maria Błeszyńska-Przybylska, radca prawny w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS
13.30 – 14.00 Przerwa na kawę
14.00 – 15.30 Dyskusja z udziałem uczestników Konferencji
15.30 – 16.00 Podsumowanie dyskusji przez Moderatora
Serdecznie zapraszamy!

Zespół opiniujący działa przy Mazowieckiej OIARP

Powołano zespół do spraw opinii technicznych Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w składzie:
1. Zofia Kuklis
2. Artur Moniuszko
3. Piotr Szaroszyk

Zespół składa się  z czynnych architektów IARP, a jego zadaniem jest pomoc w opiniowaniu przepisów z zakresu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów pokrewnych w przypadku konieczności wsparcia się opinią Izby Architektów w toczących się procedurach w wydziałach AiB.

Poniżej opinia dotycząca definicji loggi i balkonu.

opinia w przedmiocie ustalenia definicji elementów budynku -loggi i balkonu

W naszej Bazie orzeczeń związanych z wykonywaniem zawodu architekta

Zalecenia dla organu w sprawie kształtu postanowienia wydanego w trybie art. 35 ust. 3 p.b.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 5 września 2013 r.
II SA/Wr 80/13
TEZA aktualna
Nakładając na inwestora obowiązki w trybie art. 35 ust. 3 p.b., organ musi nałożone obowiązki jasno wyliczyć i powiązać z konkretnymi przepisami prawa, których wymogów wniosek inwestora nie spełnia. Ogólnikowe sformułowanie postanowienia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 p.b. stawia inwestora w sytuacji niepewności co do żądania organu, a tym samym podważa zaufanie do organu administracji, czym narusza art. 8 k.p.a.