Archiwum kategorii: ogłoszenia biura

Obwieszczenie o zjeździe

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. A. Madalińskiego 20

informuje, że

w dniu 26 marca 2022 roku w godzinach 10.00-18.00 odbędzie się XXIII Zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (sprawozdawczo-wyborczy). 

Miejsce obrad: 

Pawilon w budynku SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie.

Uwaga! W związku z ograniczeniami w poruszaniu sie po Centrum Warszawy  zalecamy korzystanie z kolei SKM (wysiąść trzeba na stacji Warszawa Powiśle).

 

/-/ Robert Szumielewicz

Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Ograniczenia w dostępie do biura Mazowieckiej OIARP

Informujemy, że w okresie od 7 lutego do 28 lutego br. biuro działa w systemie ograniczonego dostępu dla interesantów. W przypadku konieczności osobistej wizyty w biurze prosimy o umawianie się na konkretną godzinę mailowo: mazowiecka@izbaarchitektow.pl lub telefonicznie: 22 85 621 28.

Powyższa prośba dotyczy również osób składających dokumenty w sprawie przystąpienia do egzaminu na uprawnienia oraz osób składających wnioski o wpisanie na listę członków IARP. Ograniczenia, wprowadzone ze względu na przewidywany znaczny wzrost zakażeń nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2, mogą zostać przedłużone.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Lista nowo wybranych Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy

Podczas zebrań obwodowych wybraliśmy delegatów na zjazd okręgowy MaOIA RP na czas trwania czteroletniej kadencji. 

Gratulujemy nowo wybranym Delegatkom i Delegatom!

Czynne uczestnictwo w pracach samorządu zawodowego jest jednym z etapów rozwoju zawodowego. Napełnia nas dumą to, że tyle młodych osób zgłosiło swój akces do wzięcia odpowiedzialności za funkcjonowanie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zadania zjazdu okręgowego określa artykuł 18 w. w. Ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa:

Art. 18. Kompetencje okręgowego zjazdu izby

Okręgowy zjazd izby:

1) ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

3) udziela absolutorium okręgowej radzie izby;

4) ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;

5) wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których mowa w art. 14 organy okręgowych izb i ich kadencja, ust. 1 pkt 2-5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

6) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;

7) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

8) podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.”

Tak określone zadania wymagają od delegata/delegatki roztropnego i wnikliwego zapoznania się ze sprawozdaniami przekazywanymi przez Radę, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisję Kwalifikacyjną oraz Komisję Rewizyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Dokumenty te zostaną przekazane przed terminem okręgowego zjazdu przypadającego na koniec marca 2022 r. Uchwała w sprawie daty zjazdu zostanie podjęta przez Radę MaOIA RP w stosownym czasie.

Lista Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy znajduje się w zakładce Działalność.

 

Poszukujemy autorów projektu architektonicznego lub ich spadkobierców

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Na zlecenie właściciela obiektów przygotowujemy projekty modernizacji i przebudowy budynków handlowo-usługowych:

 • w Toruniu przy ul. Mikołaja Reja 15,
 • Inowrocławiu przy ul. Bp. Antoniego Laubitza 3,
 • w Warszawie przy ul. Światowida 41.

Wszystkie powstały w podobnym okresie 2000-2002 dla sieci marketów Leader Price.

Poszukujemy autorów projektu architektonicznego lub ich spadkobierców.

 

Gdyby ktoś z Koleżanek lub Kolegów miał informacje na ten temat to proszę o kontakt:

arch. Maciej Sołyga

501472716

maciej.solyga@mspracownia.pl

Wytyczne dotyczące egzaminu na uprawnienia w sesji zimowej, grudzień 2021

Nowe informacje w zakładce UPRAWNIENIA

Sesja XII.2021 – zalecenia NIZP-PZH dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 – (Sesja XII.2021 – zalecenia NIZP-PZH dotyczącye działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2)

Sesja XII.2021 – wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne – (Sesja XII.2021 – wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne)

Remontujemy biuro!

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 8 – 15 listopada 2021 r. włącznie biuro Mazowieckiej OIA RP będzie nieczynne – w tych dniach zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń.
W czasie trwania remontu biuro będzie niedostępne dla interesantów,  wszelkie dyżury stacjonarne – odwołane, a kontakt z biurem będzie możliwy  tylko drogą e-mailową: mazowiecka@izbaarchitektow.pl

Przepraszamy za niedogodności.

Ogłoszenie o zebraniach obwodowych MaOIARP

Członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

W związku z dobiegającą końca kadencją obecnych władz Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informujemy:

 1. Zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządach zawodowych architektów (…) oraz uchwałą nr 768/XXXVII/13 Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 czerwca 2013 r. obszar działania Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP został podzielony na osiem obwodów wyborczych (treść uchwały w załączeniu). Przynależność do określonego obwodu wyborczego wynika z miejsca zamieszkania poszczególnych członków Izby Architektów RP. 
 1. Zebrania obwodowe dla obwodów nr I – VIII zwołuje się w trybie stacjonarnym. Szczegółowe terminy zebrań dla poszczególnych obwodów, terminy zgłaszania kandydatów oraz składy Komisji Obwodowych, zostały ustalone w treści uchwały Mazowieckiej  Okręgowej  Rady Izby  Architektów  RP nr 1146/L/21 z dnia 12 października 2021 r. (treść uchwały w załączeniu).
 1. Ramowy program zebrania obwodowego przewiduje :
 • wybór delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP,
 • omówienie działalności Izby Architektów RP w dobiegającej końca kadencji i podstawowe zadania na nową kadencję lat 2022 – 2026. 
 1. Z uwagi na obowiązujące limity ilości osób uczestniczących w zgromadzeniach, Uczestnicy zebrań obwodowych są proszeni o okazanie zaświadczenia o dokonanym pełnym szczepieniu COVID-19, oraz zabranie na termin zebrania obwodowego wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia w obliczu epidemii COVID-19 (poniżej). Uczestnicy zgromadzenia w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19 nie wliczają się do limitów ilości osób ustalonych w treści Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.).
 1. W sytuacji zmiany limitów ilości osób uczestniczących w zgromadzeniach lub zasad ich organizowania z uwagi na epidemię COVID-19, które mogą utrudnić lub zupełnie uniemożliwić organizację zebrań obwodowych w formie stacjonarnej, Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP zastrzega możliwość wprowadzenia stosownych zmian, o czym będziemy informować na stronie Izby oraz w korespondencji  kierowanej na adresy e-mail Członków Izby.
 1. Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązku używania masek ochronnych oraz zachowania dystansu społecznego podczas zebrania obwodowego.

Cała treść ogłoszenia wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia przygotowana przez biuro prawne MaOIA RP zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów znajduje się tutaj: treść ogłoszenia na stronę MaOIA RP

Uchwały:

 1. W sprawie podziału na obwody wyborcze uchwała 768

2.  W sprawie zwołania zebrań obwodowych Architektów członków Mazowieckiej OIARP uchwała 1146